Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg

  KÄLLOR
 
  G. A. Pipers minnen
  Gen. Major Roses Rel.
  Karl XII:s brev
 
 
  LITTERATUR
 
 
Kriget i Skåne
 

Örjan Martinsson

Konung Karl XII:s egenhändiga bref

Samlade och utgifna af Ernst Carlson

Inledning

Förra afdelningen: Konung Karl XII:s egenhändiga bref till kungliga och furstliga personer.

I.
II.
III.
IV

Till
»
»
»

konung Karl XI
drottning Ulrika Eleonora d. ä.
änkedrottning Hedvig Eleonora
hertiginnan Hedvig Sofia
1
2
3, 4, 5, 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

V

»

prinsessan Ulrika Eleonora 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,  98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

»
»
»
»
»
»

hertig Fredrik IV af Holstein-Gottorp
landtgrefve Karl af Hessen-Kassel
arfprins Fredrik af Hessen-Kassel
konung August II af Sachsen-Polen
konung Fredrik I af Preussen
konung Fredrik Vilhelm I af Preussen
118, 119, 120, 121, 122, 123
124
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
139
140, 141
142
Senare afdelningen:
Bihang:
Konung Karl XII:s egenhändiga bref till enskilda personer.
Kansliskrifvelser och andra uppsatser helt eller delvis av konung Karl XII:s hand

III. Till änkedrottning Hedvig Eleonora.

N:r 3.
Stoch. d. 9 Feb. 1691.1

Stormechtigste Drotning, min
aldrakiäreste Fru Farmoder!

Iagh tackar E. May:t ödmiukeligast för det nådige breef, som mig är tillskrifvit och i desse dagar till handa kommit.

Ther hoos kan iagh intet underlåta at tacka på min K. Systers Princesse Ulricas vägnar,2 ty iagh veet, om hon kunde, så skulle hon giärna önska alt thet iag nu af hiertat önskar, nembligen alt gott.

E. May:tz min aldrakiäreste
Fru Farmoders
hörsammeste och lydigeste
Sone Son
CAROLUS P.

[Originalet på Upsala universitets bibl.]

Sidan 3

 1. Detta bref, ehuru till innehållet obetydande, har dock upptagits i samlingen såsom varande det äldsta originalbref med fullständig datering och underskrift man känner af Karl XII:s hand. Han var, då brefvet skrefs, blott åtta år gammal, och den stora, rediga handstilen vittnar om att brefvet egentligen är att betrakta som en skriföfning, tillkommen under lärarens ögon. En än äldre sådan öfning, som dock endast består af alfabetet i en rad och ett bibelspråk, finnes i svenska riksarkivet; den är daterad d. l maj 1687 och således tillkommen i kronprinsens femte år.
 2. ULRIKA ELEONORA d. y., Karl XII:s yngre syster, var född den 23 januari 1688 och alltså, såsom endast treårig vid brefvets affattande, oförmögen att svara för sig själf.

N:r 4.
Bender d. 14 Decemb. 1712.

Stormechtigste Dråtning,
aldranådigsta kiäre Fru Fader-Moder!

Som dhet brefv iagh sidst skrifvit1 blifvit här något qvarliggiandes, giönom dhet Dyben2 blifvit här något längre uppehållen än som var ärnat, så kan iagh intet underlåta Eders Mayestet medh dhetta i underdånighet upvakta.

Frögder migh innerligen, at sednaste tidningar försäkrat migh här om E. Mayestets fulkombliga hälsa. Gudskie lofv, som altidh uppehåller Eders Mayestet! Iagh tackar Eders Mayestet och underdånigst, som giönom Cederholm3 munteligen låtit försäkra, at E. Mayestets hälsa då befunnit sigh så godh som dhen intet på långh tidh varit. Iagh önskar intet högre än kunna ha dhen nåden en gångh närvarande giöra Eders May:t min underdånigsta upvaktningh och fängna migh öfver at see E. Mayestet vedh önskeligh välmåga. Iagh har länge varit dhen lyckan beröfvat, men håppas änteligh at åhtervinna dhen förnöyelse[n]. Iagh giör migh så mycket större förtröstan, effter E. Mayestet aldranådigst försäkrat sielfv villa hafva omsårgh om sin hälsa, at en gångh åhter få see Eder[s] Mayestet uti fulkomligh välmåga. Ty om iagh intet hade dhet håppet, så kunde iagh intet hafva mer at förvänta någott nöye af till [att] komma närmare.

Här giöres nu all anstalt at komma till march åht Pålen. Men som nödiga hästar och munderingar än felas för dhe svänska, som här äro, så måste marchen så länge

Sidan 4

 1. Af Karl XII:s bref till Hedvig Eleonora — en gång otvifvelaktigt en ganska talrik samling — finnas numera veterligen i behåll endast de fyra här återgifna brefven (n:r 3—6).
 2. DÜBEN, Anders, kapellmästare, född 1673. Han hade redan i april 1711 skickats ut till konungen i Bender med bref från änkedrottningen och prinsessan Ulrika Eleonora angående prins Fredriks af Hessen-Kassel frieri. Ulrika Eleonores bref till Karl XII den 17 och 18 april 1711. Riksarkivet.
 3. CEDERHOLM, Bernhard, registrator i kansliet, född 1678. Utskickad till konungen i Bender, kom han att vara med om kalabaliken. Sedermera lagman och president i Göta hofrätt. Död 1750.
vänta, till dhess alt här är anskaffat. Och om tiden intet går för långt uht, innan man får ihåp så många hästar för dhe Svänska som behöfvs, så lärer upbråttet snart gå för sigh. Tartar Chan och tartarna medh dhe turker, som skola föllia, äro redan march-färdiga.1

Dhen ansökningh E. Mayest. i nåder nämpt om, at g. Lejonhufvuds grefvinna2 skolat hitskicka, dhen angår, at hon vill uhrsäkta sin mans förhållande vedh Niepern, och är väl intet obilligt, at hon som hans hustru söker uttyda sin mans sak till dhet bästa. Men hvadh saken angår, så måste iagh berätta, at dhen är sådan, at dhen intet står till uhrsäkta. Och är till beklaga, at han, som hafft så åhtskillige berömliga och lyckelige actioner, dhenna gången så aldeles förgjätit sigh och intet allenast, tvärt mot order, förorsakat en oboteligh skada utan giort dhe Svänska vapnen sådan vanähra, som dhe för aldrig hafft. Dhen relation, som han i dhen saken skickat sielfv till sin hustru och hon öfversändt hit till at visa skulden vara truppernas, som intet velat fäkta, dhen visar tvärt om, at skulden varit hans och intet truppernas.

Iagh beder E. Mayestet intet onådigt optager, at iagh så länge upphåller E. Mayestet medh mitt ringa skrifvande, som iagh fruktar lärer vara så otydeligit, at Eders May:t lärer hafva svårt till läsat.

E. Mayestets nådiga brefv här iagh och bekomit, at E. Mayestet nådigst samtycker, at dhess Kammarherre gr. Bonde3 blifvit Commercierådh. Och är så mycket störe nådh

Sidan 5

 1. När detta bref skrefs eller sex veckor före kalabaliken, rustade sig alltså konungen på allvar för att med svenskarne i Bender, tartar-kans trupper och de turkar, som stodo i trakten, begifva sig på hemvägen genom Polen.
 2. LEWENHAUPT (namnet skrefs denna tid ofta Lejonhufvud), Brita Dorotea, Adam Ludvig Lewenhaupts grefvinna och kusin, född 1663. Hon hade genom öfversändande af sin mans berättelse om den kapitulation, hvartill han efter nederlaget vid Poltava och Karl XII:s flykt öfver Dnjepern den l juli 1709 blifvit tvungen, sökt mildra konungens hårda och onådiga tanke om den olycklige, i rysk fångenskap försmäktande generalen, men — såsom af ofvanstående bref synes — alldeles förgäfves. Jfr n:r 82.
 3. BONDE, Gustaf, grefve och kammarherre hos Hedvig Eleonora, född 1682, utnämndes till kommerseråd 1711. Sedermera landshöfding, president i bergskollegium och riksråd. Död 1764.

Sidan 6

 1. FEIF, Kasten, kansliråd, född 1661. Han åtnjöt. som bekant, i hög grad Karl XII:s gunst under vistelsen i Bender och fick därför ofta i uppdrag att hos konungen förmedla kinkiga framställningar. Sedermera baron. ombudsråd och President i statskontoret. Död 1739.
för honom, at E. Mayestet dherjämpte vill tillåta honom blifva Kammarherr[e]. Iagh skrefv då straxt, när han blefv Commercie-rådh, och berättade E. Mayestet dherom och begiärde Eders Mayestets Samtycke dhertill, men brefvet är bortkommit.

Eder May:t har uti ett brefv, som Feifen1 öfvergifvit migh effter befallningh, behagat skiämpta öfver dhet iagh skolat sagt en gång, at när iagh blefve 30 åhr, så låfvade iagh till [att] villa giffta migh. Iagh kan fuller aldeles intet mer påminna migh något sådant löffte, men törs intet motseya E. Mayestet dheruti, utan håppas Eders May:t lärer väl sielfv hålla för bittidh nogh för en mansperson, sedan han är 40 åhr. Och dhessutan, om sådant löffte skulle faststelles, så lärer Eder May:t åhtminstone unna upskofv, så länge kriget påstår, hvilket synes vara dhet lageligaste förfall som kan finnas. Ty när en person blir pålagt alt för mångahanda slags syslor, så kan dhensamma intet hinna uht medh något dhera. Altså, fast min högsta åstundan intet annat är än effterkomma alt dhet, som E. May:t kan finna något behagh uti, huru svår sak dhet och kunde vara, så håppas iagh läll häruti E. Mayestet lärer gifva nådigst bifall, at dhet är ännu för bittida för migh at tänka på sådan sysla.

Iagh törs intet längre uppehålla Eder Mayestet utan förblifver ouphörligen till min död

Eders Mayestets
underd[ån]igsta hörsamsta
Son-Son och tiänare
CAROLUS.

[Originalet på Kungl. bibl. i Stockholm.]

N:r 5.
Stralsund d. 11 November 1714.1

Stormäktigsta Dråtningh, aldranådigsta
kiäre Fru Fader-Moder!

Som lägenhet härifrån afgår till Svärgiet, så understår iagh migh medh dhessa rader E. K. Majestet underdånigst at upvakta och berätta, at sedan iagh senaste upvaktade E. K. May:t ifrån Demitocka,2 så är afresan kårt dherpå ifrån dhen ohrten fortsatt medh alt dhet föllie, som dher medh migh var. Äfven har och dhe öfvriga, som varit lämnade vedh Bender, brutit åp och möttes sedan alla åht uti Vallacie[t], några mil från Sibenbyrgiska gräntzen, dherifrån sedan alla vidare begifvit sig på resan och lära om någon tidh alla vara här i nägden.

Iagh begaf migh ochså för fiorton dagar sedan utur Vallachiet och gick medh påsten fort, så at iagh i dagh här [!] hitkommen till Stralsundh. Och skulle iagh fuller intet högre önska än at sielfv kunna förfoga migh än närmare till at åhtervinna dhen nåden at personligen giöra E. K. May:t min skyldigste upvaktningh. Men som nödvändigheten ey tillåter, at iagh migh här ifrån än så snart begifver, så måste iagh än åpskiuta till at niuta sådan lycka sielfv.

Och som Liven3 nu reser öfver till Svärgiet, så har iagh bedt honom på mina vägnar aflägga min underdånigsta vördnad hos Eders Mayestet medh vidlyfftigare berättelser

Sidan 7

 1. Samma dag alltså, som konungen efter snabbridten genom Europa anlände till Stralsund, gladde han sin åldriga farmoder med detta bref.
 2. »Demitocka» = Demotika. Det ofvan omtalade brefvet har ej kunnat återfinnas.
 3. LIWEN, Hans Henrik, general-löjtnant, född 1664. Denne, som efter återkomsten från sin beskickning till Karl XII i Turkiet fått sig högsta ledningen af amiralitetsverket i Karlskrona anförtrodd, hade på konungens befallning kommit öfver till Stralsund. Han skickades nu till Stockholm för att underrätta om konungens hemkomst och förmå hufvudstadens borgerskap att skaffa ytterligare medel till kriget. Sedermera riksråd och grefve. Död 1733.
om hvadh Eders K. May:t skulle i nåder täckas vetta, som iagh intet hinner dhenna gången uti mitt bref införa, utan måste sluta i största hast medh förblifvande intill min dödh

E. K. May:ts
allerunderdånigsta hörsamsta
Son-Son och tiänare
CAROLUS.

[Originalet på Kungl. bibl. i Stockholm.]

*

 

N:r 6.
Stralsund d. 30 April, nya stylen, 1715.

Stormäktigste Dråtningh,
aldranädigsta kiäre Fru Fader-Moder!

Eders May:t beder iagh ödmiukligast ville medh vanligh nådh anse, at iagh på så långh tidh uteblifvit medh min skyldigsta upvaktningh. Iagh har fuller åhtskilliga gånger förfärdigat mina underdåniga skrifvelser och hörsamsta svar på Eder K. M. aldranådigsta brefv. Men dhe hafva intet kommit härifrån at afsändas, förmedelst at här mästadhels varit motväder som och at dhe lägenheter, som härifrån gått, intet altidh varit rätt säkra.1

Altså har mina brefv kommit at ligga qvar och nu blifvit så gambla, at iagh intet understår migh dhem till Eders K. M. at öfversända, utan allenast medh dhessa rader Eders K. May:t i diupesta underdånighet at upvakta och afläggia min hiärtinnerliga lyckönskan till fulbordan af dhet gifftermål E. K. May:t täckts låta komma til slut.2 Vår herre förläne dhertill tusendfalt lycka och E. K. M:t allsköns hungnadh och förnöyelse! Iagh frögdar migh mycket, at E. K. May:t betygar sigh vara så förnögdh

Sidan 8

 1. Förbindelsen mellan Stralsund och det egentliga Sverige var osäker, i synnerhet sedan en öfverlägsen eskader af danska flottan under Gabel den 13 april 1715 slagit och förstört en afdelning af den svenska, som under C. H. Wachtmeister kryssade vid Femern. Jfr n:r 85.
 2. Bilägret mellan Ulrika Eleonora och arfprinsen af Hessen-Kassel ägde rum den 24 mars 1715.
medh Arfv-Printsens person.1 Dhet är säkert, at han är af sådana egenskaper, at en hvar, som kiänner honom, måste hålla af honom, och lärer E. K. M. stedze mer och mer hafva fängnadh af honom.

Eders K. Mayt betackar iagh underdånigst, som och så täkts förmäla om dhet nöye Eders K. May:t hafver af härtigen2 och dhen öma åmvårdnadh E. K. May:t drager för honom. Iagh håppas, at han lärer tilltaga uti beständige, välmåga, och önskar migh blifva så lyckeligh at en gångh få see honom, iämpte dhet at få giöra E. K. M. min underdånigste upvaktningh.

Emedlertidh önskar iagh vedh lägenheet at kunna befrämia, hvadh som kunde lända härtigens intresse till förmån, så lärer iagh intet underläta all flit dhertill at använda. Iagh beklagar dhen svårigheet härtigens länder måste än utstå under fiendens våldh.3 Men iagh håppas, at dhet intet mer alt för länge skall påstå, innan ändringh dheruti blifver. Fast dhet ännu tämmeligen svårt seer ut, så lärer ändå vedh såmmarens slut alt annorledes sigh ändra.

Dhe Brande[n]burgiska hafva nu ochså begynt yttra dheras ellaka åpsåt, som dhe lång tidh hafft och hafva uti åhtskilligt, utan gifven orsak, begynt förhöfva[!] några fienteligheeter.4 Och lärer man nu snart see, om dhe vidare lära fortfara eller ey. Men ehvadh dhe giöra, så menar iagh at dhe, så väl som dhe andra fiender, äntligh lära at bekväma sigh.

Sidan 9

 1. FREDRIK, arfprins af Hessen-Kassel, född 1676 och död såsom konung af Sverige 1751.
 2. KARL FREDRIK, hertig af Holstein-Gottorp, son af Kan XII:s äldre syster, prinsessan Hedvig Sofia, och hertig Fredrik IV af Holstein-Gottorp, var född 1700. Faderlös 1702 och moderlös 1708, uppfostrades han vid svenska hofvet med Arvid Horn som guvernör. Karl XII visade alltid lifligt intresse för sin unge frände och hälsar ofta i sina bref till »lille hertigen» eller »C. F.» Död 1725.
 3. Efter fästningen Tönningens intagande höllo fientliga trupper alltjämt Holstein-Gottorp besatt, och där utkräfdes tunga, krigskontributioner.
 4. Karl XII fördref i april 1715 de preussiska trupperna från ön Wollin. Då konungen af Preussen i följd däraf lät tillfångataga den holsteinska besättningen i Stettin samt förvisa det svenska sändebudet baron Friesendorf från Berlin, föreföllo denna tid mellan Sverige och Preussen starka misshälligheter, som snart ledde till öppen brytning. Jfr n:r 85.

Sidan 10

 1. VELLINGK. Mauritz, grefve, riksråd och generalguvernör öfver Bremen och Verden, född 1651, uppehöll sig denna tid i konungens närhet och sökte på allt sätt återvinna den konungaynnest han ej långt tillförene i så rikt mått åtnjutit. Död 1727.
 2. »Medaille», d. v. s. miniatyrporträtt, som iinkedrottningen skickat konungen med en kammarjankare, hvilken reste ut till de varrna baden. Ulrika Eleonora till Karl XII den 9 mars 1715.
E. K. Mayestet understår iagh nu intet längre at uppehålla medh min ringa skrifvelse utan önskar, at E. K. May:t måtte stadigt befinna sigh vedh högönskeligh välmåga, och at iagh må kunna få tillfälle at hafva dhen hungnaden och personligen giöra E. K. M. min underdånigsta upvaktningh. Och iagh håppas änteligh lära få tillfälle dher till, fast än så snart dhet ey lärer låta giöra sigh. Emedlertidh beder Eders Maystet ville bibehålla sin nådh för dhen, som intill sin dödh förblifver

E. K. May:ts
underdån. hörsamste Son-Son
och tiänare

P. S. Hvadh Eder[s] K. May[t] befalt angående Demant-stenars anskaffande, dhet har iagh effterkommit, och äro Demanterna bestälta giönom grefv Velling.1 Doch har iagh ännu intet fått hijt dliein; men iagh lärer, så snart iagh får hijt dhem, sända dhem öfver. Fast dhe nu komma för sent, så kunna dhe ändå komma till pass.

Eders K. M. betackar iagh allerunderdånigst för så nådigh omsårgh, at E. K. May:t för en tidh sedan behagat skicka hit öfver en sängh, som iagh nu brukar effter E. K. May:ts befalningh. E. K. May:t har och varit så nådigh och skickat migh sin medaille,2 för hvilket iagh och ödmiukligast betackar. Dhet är E. K. M. helt likt och fängnar migh mycket, at iagh dherpå kan igenkiänna E. K. M. ansikte, effter iagh än intet närvarande [kan] få se dhet samma.

Iagh har förnummit giönom Cantzler Svolgh,1 at E. K. M. hafft febern. men dherhos at dhen redan begynt ophöra. Iagh håppas och önskar, at dhet nu aldeles måtte vara bättre igen och at snart få hungneliga tidningar af E. K. Mayt. fulkomliga välmåga. Vår herre låte dhen sedan blifva ouphörligen!

[Originalet på Kungl. bibl. i Stockholm.]

Sidan 11

 1. v. SCHWALCH, Kristoffer. regeringsråd i Stettin och kansler i Pommern, född 1649 och död i Stockholm 1720.
Brev till hertiginnan Hedvig Sofia.