Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg

  KÄLLOR
 
  G. A. Pipers minnen
  Gen. Major Roses Rel.
  Karl XII:s brev
 
 
  LITTERATUR
 
 
Kriget i Skåne
 

Örjan Martinsson

Konung Karl XII:s egenhändiga bref

Samlade och utgifna af Ernst Carlson

Inledning

Förra afdelningen: Konung Karl XII:s egenhändiga bref till kungliga och furstliga personer.

I.
II.
III.
IV

Till
»
»
»

konung Karl XI
drottning Ulrika Eleonora d. ä.
änkedrottning Hedvig Eleonora
hertiginnan Hedvig Sofia
1
2
3, 4, 5, 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

V

»

prinsessan Ulrika Eleonora 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,  98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

»
»
»
»
»
»

hertig Fredrik IV af Holstein-Gottorp
landtgrefve Karl af Hessen-Kassel
arfprins Fredrik af Hessen-Kassel
konung August II af Sachsen-Polen
konung Fredrik I af Preussen
konung Fredrik Vilhelm I af Preussen
118, 119, 120, 121, 122, 123
124
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
139
140, 141
142
Senare afdelningen:
Bihang:
Konung Karl XII:s egenhändiga bref till enskilda personer.
Kansliskrifvelser och andra uppsatser helt eller delvis av konung Karl XII:s hand

Nedanstående text är en del av ett pågående arbete som syftar till att skanna in och publicera på Internet de brev från Karl XII som Ernst Carlson gav ut i tryckt form 1893.

V. Till Prinsessan Ulrika Eleonora.

N:r 18.
Kongsöör d. 11 Mars. A:o 1698.

Durchleüchtigste Princesse,
min aldrakäreste Syster!

Min kiära Syster betackar iagh högligast för dhes Skrifvelse och beder på dhet högsta om ursecht. att iagh intet medh mera i affton hinner at uppvarta min kiäre Syster, än till att betyga min hungnadh öfver dhet iagh förnimmer min kiäre Syster vara ved god välmåga, frisk [h]älsa och sundheet och tacka för dhes gunstiga omvårdnadh.

Dhett öfvriga beder iagh om ursecht, att iagh intet alt här uti om resan hafv. för tidzens knappheet kunnat berätta, uthan läre[r] min kiäre Syster finna dhet uti Syster Hedevigs brefv.

För dhet öfvr. beder iagh min kiäre Syster ville vara så godh och giöra min underdånige Recommendation hos H. M. Drotn.1 och hennes höghee12 och hälsa Gretien3 och Hofvmästerinnan och samtl. fruntimbret och E. och J.4 dher under medh förstånditt och ey glömma bårt sin underdånigsta och trognesta

tienare
CAROLUS.

[Originalet på Kungl. bibl. i Stockholm.]

Sidan 29

  1. Jfr sid. 11 not 3.
  2. HEDVIG SOFIA, konungens äldre syster, förmäld med hertig Fredrik IV af Holstein Gottorp. Född 1681, död 1708.
  3. »Gretien» eller Greta Wrangel, jfr sid. 25 not 3.
  4. E. och J., sannolikt tvenne hoffröknar, Emerentia von Düben och Juliana von Schierberg, jfr sid. 15 not 2 och sid. 42 not 2
 

Sidan 30

Åter till Källor och litteratur.