Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg

  KÄLLOR
 
  G. A. Pipers minnen
  Gen. Major Roses Rel.
  Karl XII:s brev
 
 
  LITTERATUR
 
 
Kriget i Skåne
 

Örjan Martinsson

Konung Karl XII:s egenhändiga bref

Samlade och utgifna af Ernst Carlson

Inledning

Förra afdelningen:
Senare afdelningen:
Konung Karl XII:s egenhändiga bref till kungliga och furstliga personer.
Konung Karl XII:s egenhändiga bref till enskilda personer.

I


II

III
IV
V
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI
XII
.XIII

Till


»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Karl Gustaf Rehnsköld


Magnus Stenbock

Arvid Bernhard Horn
Johan August Meijerfelt
Alexander Hummerhjelm
Klas Ekeblad
Karl Gustaf Lagerfelt
Adam Ludvig Lewenhaupt
Karl Gustaf Kruse
Karl Gustaf Dücker
Nils Gyldenstolpe
Hans Wachtmeister
Polycarpus Cronhjelm
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
249
250
251
252
253
254
255, 256
257
258
Tillägg ............................................... 259, 260, 261, 262
Bihang: Kansliskrifvelser och andra uppsatser helt eller delvis av konung Karl XII:s hand

Brev till Karl Gustaf Rhensköld (del 2)

N:r 158.
[Thorn i Maj 1703.]1

Hr General!

Jagh fick rätnu edert brefv medh Lantingshusen.2 Jagh har och fåt ännu ett tillförene, och iagh seer dherutur om eder march, att vij åhter nalkas något närmare ihopa.

Jagh är nu medh dhessa Trouppar hijtkommen på een liten mihl när Thorn och har partier, som gå när intill ikringh Thorn. Jagh var i nat ochså vedh staden giönom förstaden, som dhe brände opp i går mårres, så snart dhe blefvo flåttan3 varse.

Elliest tackar iagh eder, at I och drager omsorg för Troupernas underhåld, som äro här på denna sidan. Och om I ärnar besöka dhessa Troupar, när I kan komma af, som I skrefv, så är I alltid mycket välkommen.

Jagh hörer, att på dhen sidan och några iblandh öfverfalla vårt fålk. Och vore bäst, at sådana medh plundring och brandh förhärdhes4 så väl som och dhe, som boor dher någon giärning skier, skyldiga eller oskyldiga. Vij på dhenna sidan hafva i sidstone, för dhet några drengar blefvo slagna under vägen, brändt 3 à 4 byar medh et hofv5 dhertill.

Jag har nu intet länger tidh. Farvel!

CAROLUS.

[Originalet i Riksarkivet.]

Sidan 242

 1. Angående dateringen, som saknas i originalet, jfr Nordberg, I, 359.
 2. LANTTNGSHAUSEN, Gotthard Henrik, generaladjutant; stupade vid Punitz 1704.
 3. »Flottan» jfr sid. 240 not 2.
 4. »Förhärdes» = förhärjades.
 5. »Hofv» = större gård.

 

N:r 159.
[Thorn] d. 4 Junij 1703(?).1

H. General!

Jagh hafver väl skolat svara eder på förra brefvet men alltidh blifvit förhindr[at]. Och rät nu fick iagh et edert brefv om, at i skickat hijtåth Mörner2 medh sit regement och at I giort behörigh anstalt om Contributionens indrifvande, hvilket är öfvermåttan nödigt, at dhet fortsättes medh all ifver, hvilket iagh är nogh försäkärat (!) om, at I och lärer giöra.

Ty ifrån eder sida måste vij sökia vår mästa Provision at sammanskaffa, och dhet så, at Armeen må kunna uht komma på sex månar. All Contribution vore best, at dhen betaltes i miöl, så mycket som kan skie, eller i penningar. H. Generalen måste sökia taga så långt bort och vidt ikringh, som nånsin kan hinnas medh och I rådeligit finner at kunna uhtdrifva Contribution. Utaf een rök tagher man några och 50 Timf, men af een hofv bör tagas 72 Timf.3

Jagh förblifver eder välv.

CAROLUS.

[Originalet i Riksarkivet.]

Sidan 243

 1. Sista siffran i årtalet döljes af en bläckplump men är sannolikt 3. Jfr n:r 160.
 2. Jfr sid. 18 not. 1.
 3. »Timpf» = 1/6 riksdaler specie. I timpf räknades den kontribution, som lades på hvarje rök eller hushåll.

N:r 160.
[Thorn i Juni 1703].1

H. General!

Som tillförslen på dhenna här sidan nu går trögt och så stannat något lijtet giönom dhet at Volocherna2 hafva förhindrat, så at vij nu man på några dagar hafva än någon subsistance men sedan lärer brista;

Altså är dhet högst nödigt, om i kunnen ifrån dhen sidan, som I ären, skrifva uht öfver eder subsistance alt, hvadh som kan klås och fås, till vår förnödenheet, förnämligast brödh eller miöl ifrån Uladislau.3 Dhen rågen, som dher är, förslår intet, ty dherifrån hinner intet föras så mycket, som dageligen förtäres dubelt. Och vij behöfva samla i Magazin här för 6 månader eller mera, hvartill H. Generalen måtte sökia hielpa oss på dhen sidan, dhet må skaffas på hvadh sätt dhet kan och landet lida så mycket det vil, och at alla, så Kongligh, Prästerliga som adliga gods, må komma till at utbetala 54 Timf af år (?) och dhet till minstone, om icke mera, iu mer iu bättre. Och Persedlar, som tages ann för penningar, vore väl, at dhe toges på dhet ri[n]gaste för mindre än värdet är ann, på dhet at Contribution dher igiönom in natura må stiga till så mycket högre uht. Om I vill, så vil iagh låta skicka eder dhen Taxan, som Comissariatet brukar här.4

Dhe, som i det ringaste äro tröge, eller elliest förbryta sigh i ringesta, måste utan nåde hårdeligast exeqveras och brennas. Och fast dhe skylla Volocherne tagit bort dheras proviant, måtte dhe tvingas till på nytt betala mera än dubelt. Och på dhen ort, dher någon ataque af

Sidan 244

 1. Angående dateringen, som saknas i originalbrefvet, jfr Nordberg I, 360 o. f.
 2. »Volocher», jfr sid. 103 not 1.
 3. Wroclawek, där magasiner för svenska hären voro upprättade, jfr n:r 145.
 4. Reglemente för generalkrigskommissariatet, gifvet i lägret vid Thorn den 4 juni 1703. Jfr Gahm Persson: Kongl. stadgar, förordningar m. m. IV, 1313.
Voloscherne skier, ägarne må vara skyldiga eller ey, dher bör brännes. Och dhen, som intet är hemma vedh sit hus eller i dhet ringaste biuder til att sittia upp, dhen måste och förnämligast brännas och i grundh ruineras. Och effter dhe intet så länge hafva velat giöra gåt medh goda, så böra dhe nu tvingas par force, dhet må bryta eller brista.

Jagh skickar i måron ochså härifrån Cavalleriet at aldeles fördrifva dhet Canalliet, som här ströfvar i kringh, och at giöra rent igen för tillförslen[s] skull, som och at afstraffa dhe olydiga och medh svärdh och brandh till uthdrifva Contributionen, så at förr een oskyldigh skal lida, än een skyldigh skall slippa.

Jagh förblifver välvil.

CAROLUS.

[Originalet i Riksarkivet.]

*

 

N:r 161.
Thorn Jul[i] 1703.

H. General!

Jagh fick i går medh expressen edert brefv, varutaf iagh seer, at I ståår i Zerkow1, Generalen af stor-Påhlens gods, och at I tänker dherifrån nu begifva eder till dhen Bosnanisk[a] Districten.3

Men som ännu dher kanskee torde kunna skaffas subsistance för Troupperna, dher I nu ståån, så är bäst, om I änn blefve ståendes, så länge I kunde, och toge uht, till dhess dhet bittersta intet mera vore igen. Thy dhe, som lindrigt handteras, slippa medh dhet ordinarie; men dhe, som man någon orsak hafver att näpsa, böra antingen ruineras medh brandh eller och så öfverhopas medh pålagor, så at dhet ringeste intet blifver igen.2

Sidan 245

 1. Zerkowo, ort i Storpolen, sydöst om Posen.
 2. En hård »raison de guerre», som konungen här gör gällande! Men andra af samtidens härförare, en Marlborough eller en Vendôme, skulle näppeligen förfarit mildare.
 3. Bosnaniska distrikten = Posen.
H. Generalen skrifver och, at sombliga i landet låta eder vetta, at dhe för fruktan skull för andra intet töras visa sigh vara vänner af dhe Svänska Trouppar. Men som dhetta är en mycket bedräglig excus, altså måste man klå hårdt till med alla dhem, som understå sigh hafva större considerationer för något annat än för dhe Svänska Trouppar, hvilka dhe böra veta mycket littet vara angelägna om dheras vänskap, men dhe kunna skada dhem mer än någon annan. Och böra dhe hafva fruktan och respect för dhe Svänska mera än för andra.

Jag förblifver sluteligen nu medh hast

H. Generalens
välvillige
CAROLUS.

[Originalet i Riksarkivet.]

*

 

N:r 162.
[Thorn i Augusti 1703].1

H. General!

Rätnu bekom iagh H. Generalens brefv medh en Pålack.

Pålacken berättar, at dhet partiet af våra, som blifvit af Pålackarne angripit, skal och af dhem blifvit aldeles öfvermästrat. Om dhet så är, så hielpert intet; och kan dhet litet giöra till saken, alenast våra man hullit sigh väl och soutinerat sin reputation till sista man.

Jagh vet I lärer redhan i stort söka till at komma på dhem och betala dhem. Dhen orten, som partiet slagets uti, måste brännas upp och alt omkringh. Och dhe invånare i landet, som I kan få fast och ringaste supson är på, at dhe hafve giort något otroget, måste straxt på halfva bevis hängias upp, så at fruktan kommer och at dhe måste veta, om man begynner medh dhem, så skonas intet barnet

Sidan 246

 1. Angående dateringen, som saknas i originalet, jfr Nordberg I. 388 o. f.
i vaggan. Om fienden vill på dhetta sättet omaka eder och gå undan, när I går åht honom, och sedan lura på at bry edre små partier, så är bäst, at I härier, sånger och bräner rundt i kring och giörer landet i een stor District aldeles öde, så at ingen [kan] komma till eder.1

Elliest härifrån är nu intet stort till at berätta, utan må vij alt braff och lärer ochså låta bränna dhen ort Fienden låter sigh see uppå. Och nyligen hafver iagh bränt up een hel stadh och hängt bårgarna.2

I dagh är Stenbocken hijt kommen med Burenskiölds partie och dhe Svänska recryter, som gåt landtvägen från Dantzik; men dhe andra äro ännu på Vitinorna.3 Lif-Dragonrecryter äro och här och har iagh i hast sedt dhem, och see [de] rät braff och nyklädda uht och äro effter förslag 200 beredna, förutan 7 oberedna. G. M. Strömb[erg] har fåt 116 beredna.

Jagh förblifver H. Generalens välvillige

CAROLUS.

[Originalet i Riksarkivet.]

*

 

N:r 163.
[Thorn i September 1703].4

H. General!

Edra Expresser, som hafver brakt migh edert brefv, hafva nu varit här temmeligen länge. Men iagh hafver hullit op dhem, effter som iagh utaf allehanda förfall blifvit förhindrat, at iagh intet så lätteligen kan komma migh till skrifva.

Sidan 247

 1. Upprepade försök att öfverrumpla mindre svenska partier och uraktlåtenhet att efterkomma krigskommissariatets fordringar framkallade dessa konungens drakoniska påbud.
 2. Denna mening har ofta citerats som ett bevis för hur skoningslös Karl XII:s krigföring var mot civilbefolkningen. Modern forskning har emellertid visat att Karl XII:s beskrivning av händelsen är överdriven. Den aktuella staden hette Nieszawa och lär ha haft ett hundratal invånare. Den brändes visserligen ned som straff för dess inblandning i ett överfall på en svensk patrull. Men antalet borgare som hängdes var bara tre stycken och dessa hade identifierats som deltagare i överfallet.
 3. Med en större transport af rekryter från Sverige ankom M. Stenbock till lägret vid Thorn den 25 augusti 1703. Jfr Loenbom: Stenbocks lefverne I, 82 o f.
 4. Originalbrefvet är odateradt. jfr n:r 102.
Jagh hoppas mit brefv, som iagh för een tidh sedan skrefv, lärer vara väl framkommit, dheruti iagh nämde min[e] andre Recryter för Dragonerne, at dhe voro väl hitkomna. När lägenheet blifver, skal iagh sökia at skicka dhem till eder å väl som och Burenskiölds Partie och Strombergs, Mardefelts och Lilliökens recruter, som alla äro änu här.

Dragon-Recryterna och några flera Recruter äro nu af migh här utsända på excutions-Partie på andr[a] sidan Drevenzer1 at dhrifva in boskap och fourage och bränna up byar

Och iagh förblifver sluteligen välv.

CAROLUS.

P. S. Här passerar elliest nu ingen tingh, utan lefva vij här för Torn medh hvarandra ännu helt tysta. Och äro Comedianter hitkomna från Stockholm, som om aftonen spela Comedier.

[Originalet i Riksarkivet.]

*

 

N:r 164.
[Thorn i September 1703].2

H. General!

Jagh hafver fåt åhtskilliga H. Generalens skrifvelser. Men som iagh utaf åhtskilligt blifvit städse förhindrat och dhesutan är iagh också gemenligh tämerligh oriktigh uti min Correspond[ens], altså har iagh intet förr kunnat kommit migh till at skrifva eder egenhendigt till förr än nu.

Jag3 ser uth[af] edert brefv, hvad tanka I hafver om confederation.4 Oc[h] är dhet väl, at I intet tror dem

Sidan 248

 1. Drewenz, högerbiflod till Weichsel, mynnande ej långt från Thorn.
 2. Angående dateringen, som saknas i originalbrefvet. jfr Nordberg I, 418 o. f.
 3. De kursiverade orden äro skrifna i sifferchiffer af konungens egen hand.
 4. Den kort förut bildade konfederationen i Storpolen hade visat en vacklande hållning och underhandlat med Wisniowiecki och sachsarne, hvarom Rehnsköld fått underrättelse.
för väl; ty man måste här tro ingen längre än man kan holla tummen på öga på dhem. Man måste ingalunda uti något retta sig efter deras propositioner eller polska fordrag vidare än man sielf tycker och got finner.

Dhen entreprice I giort på staden Posen1 är mycket braff; och är väl, att I hafver dhen inne. Och dhe borde billigt blifva knipta effter dheras förtiänst, för dhet at dhe underståt sigh at stängia portarna. Styckorn[e], som dher inne äro, medh hvad mer kan vara böra ingalunda effter G. B... obilliga begiäran igengifvas. När en gångh här effter garnisonen marsherar utur staden, så måste murarna demoleras.

Dhen dher Rytmester Mode, som sigh på senaste Partiet medh Königheim så slät förhållit hafver, bör billigt tagas i sträng Arest och hållas krigsrätt öfver honom så väl som dhe andra officerare och gemena, som man menar i något felat mot sin skyldighet. Hvadh angår Königheims och Funckens löskaffande,2 så skall iagh wedh lägenheet giärna see, på hvad sätt man kan dhermedh åstadkomma.

Ellers passera[r] här nu ingentingh, sedan Rådhuse och een dhel af staden3 brendes upp, utan vi lefva i rolighet här och gådda oss här och giöra nu ingen tingh. Här på andra sidan Weixeln hafver nu een hoper Wolocher kommit, som ströfva här när intil och runt omkring och villia förbiuda tillförselen. Jagh hafver i nat skickat uht ett partie, som iagh håpas väl kanskie lärer komma ihop medh dhem.

Jag förblifver eder välvillig

CAROLUS.

[Originalet i Riksarkivet.]

Sidan 249

 1. Staden Posen, som svarat spotskt på Rehnskölds uppfordran att lämna proviant, hade af honom tagits med stormande hand.
 2. Öfverstlöjtnant Königsheim, som af Rehnsköld utskickats att rekognoscera, hade i augusti 1703 först slagit ett parti af Wisniowieckis vallacker men därpå öfverfallits af en öfverlägsen styrka och, sedan större delen af hans folk stupat, med ryttmästar Funck och 50 man måst gifva sig fången; i november s. å. blefvo de dock utväxlade. Jfr Nordberg I, 389 o. 426.
 3. Thorn, som ännu belägrades af konungen och strax därefter måste gifva sig åt honom.

N:r 165.
Heilsberg1 d. 7 Jan. 1704.

H. General!

Nu på stunden får iagh h. Generalens brefv af d. 28 Decm.

Jagh seer dherutur, at somliga gissa, at I vil angripa Czenstokov.2 Men dhe gisa dhet alenast ut af aparancerna; ty iagh hafver för ingen menniskia i verden nonsin öpnat min mun derom ey eller låtit merka mig dherom dhet aldra ringaste.

Här passerar nu ingenting stort, utan dhet går alt väl till. Och hoppas iagh våra värfvningar lära gå brafft för sigh, och värfvas i alla Polsk-Preyska städerna medh fult trumslag.

Jagh hafver och nu skickat et starkt partie till Warsau at betäcka sammankomsten dher;3 elliest dhe andra truper stå i quarteren och må rätt väl. Dantzig hafva vij lämnat obelagt, så länge dhe visa sigh uti alt hörsamma.

Jagh håppas och få höra nu snart, huru I fått uhtvägh till fullburda eder desein. Jag sluter nu och förblifver välvillig

CAROLUS.

Om Czenstokov elliest inte kan tvingas, så kan man snart, tror iagh, tvinga dhem med utsveltning och andra fler sådana medell.

[Originalet i Riksarkivet.]

Sidan 250

 1. Jfr sid. 17 not 1.
 2. Czenstochowa, stad i Lillpolen, nordväst om Krakau, känd för sitt rika kloster.
 3. Det af Polens kardinalprimas sammankallade mötet, där man skulle förhandla om August II:s afsättning.

N:r 166.
Heilsberg d. 19 Jan. 1704.

H. General!

Jagh har i dagh fådt edert brefv af 8 Jan., som är et svar på dhet som iagh skrefv,1 at feltherren12 Trouppar skulle stöta ihopa medh eder. Men nu sedermera lärer dhet eder redan vara kunnogt, at iagh funnit utvägh här, till försörria feltherrens fålk och är han altså blifven nu hos dhess[a] Troppar, som föllia medh migh.

Jagh är elliest rät gladh, at I så braff ex[e]qverar och kiör kas medh dhe Pålsk[a] Compagnierna, så at iagh håppas dhe lära temeligen blifva ruinerade giönom sådan[a] metoder.

Elliest anbelangande Contributions uhtagande utur dhet Siradska3 och Crakauska gebitet, dhet lärer vara mycket nyttigt, ey alenast at dhet lärer komma våra Trouppar väl till pas, utan och om Saxerna någon gångh skulle komma dhit igen, så hade våra redan ätit upp all subsistance för dhem.

Elliest håppas iagh och nu, at dhet som iagh sist taltes om medh eder, lärer nu snart och kunna komma till fullbordan.

Jagh förblifver altidh
välvillige
CAROLUS.

[Originalet i Riksarkivet.]

Sidan 251

 1. Detta syftar på ett bref, som ej mer finnes i behåll; jfr n:r 167.
 2. »Fältherren», d. v. s. Kasimir Sapieha, jfr sid. 234 not 3.
 3. Sieradska gebitet omkring öfre Warthe.

Under arbete

Sidan 252

 1. P
 

Sidan 253

 1. S
 

Sidan 254

 1. A
 

Sidan 255

 1. Z
 

Sidan 256

 1. E
Åter till Källor och litteratur.