Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg

  KÄLLOR
 
  G. A. Pipers minnen
  Gen. Major Roses Rel.
  Karl XII:s brev
 
 
  LITTERATUR
 
 
Kriget i Skåne
 

Örjan Martinsson

Konung Karl XII:s egenhändiga bref

Samlade och utgifna af Ernst Carlson

Inledning

Förra afdelningen: Konung Karl XII:s egenhändiga bref till kungliga och furstliga personer.

I.
II.
III.
IV

Till
»
»
»

konung Karl XI
drottning Ulrika Eleonora d. ä.
änkedrottning Hedvig Eleonora
hertiginnan Hedvig Sofia
1
2
3, 4, 5, 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

V

»

prinsessan Ulrika Eleonora 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,  98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

»
»
»
»
»
»

hertig Fredrik IV af Holstein-Gottorp
landtgrefve Karl af Hessen-Kassel
arfprins Fredrik af Hessen-Kassel
konung August II af Sachsen-Polen
konung Fredrik I af Preussen
konung Fredrik Vilhelm I af Preussen
118, 119, 120, 121, 122, 123
124
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
139
140, 141
142
Senare afdelningen:
Bihang:
Konung Karl XII:s egenhändiga bref till enskilda personer.
Kansliskrifvelser och andra uppsatser helt eller delvis av konung Karl XII:s hand

FÖRRA AFDELNINGEN.
_____

KONUNG KARL XII:S

EGENHÄNDIGA BREF

TILL

KUNGLIGA OCH FURSTLIGA PERSONER

_______

Sidan 1

  1. Originalbrefvet saknar datering, men är — såsom af kronprinsens naiva Ivckönskan framgår — tydligen skrifvet på Karl XI:s födelsedag i drottningens dödsår.
  2. ULRIKA ELEONORA d. ä., Karl XII:s moder, afled å Karlbergs slott den 26 juli 1693 i sitt 37:te och kronprinsens 12:te år.
  3. Utom det ofvan tryckta finnas i behåll tre korta, till innehållet obetydande ungdomsbref från kronprinsen till Karl XI, af hvilka två (det ena odateradt, det andra af »Carlberg d. 22 Juli A:o 1691») förvaras i svenska riksarkivet och det tredje (odateradt och utan underskrift) på Upsala universitets bibliotek. — Egendomligt nog finnes i Sjöholms arkiv ett med det här ofvan tryckta alldeles lika lydande originalbref. Båda brefven äro otvifvelaktigt äkta: men sannolikt är det ena af dem koncept eller exercitium.

I. Till konung Karl XI

N:r 1.
[Den 24 November 1693].1

Allernådigste Konungh
och herr Fader!

I thenna här stora sorgeliga tidh, gönom hennes högt saliga May:tz altförhastiga och högst beklagliga afgångh,2 kan iagh ingen större tröst få än som när iagh tänker uppå, huru stor lyksalighet var uti den 24 dagen i Novembris månadh för Svealandh, när een så stor Konungh föddes. Hvilken dagh iagh önskar må komma myckit oftare igen än som thet hafver varit och i gladligare tillståndh än som nu för tiden är; thertill försäkrandes, at iagh altidh förblifver

E. Kongl. May:tz underdånigste
och hörsamste tienare och Son
CAROLUS.3

[Originalet på Upsala universitets bibl.]

II. Till drottning Ulrika Eleonora d. ä.

N:r 2.
Upsala d. 28 Feb. 1693.

Stormecktigeste, Drotning,
min allernådigeste Fru moder!

Iagh hafver intet kunnat underlåta i diupesta underdånigheet efterkomma E. May:tz befalningh.

Therföre Recommenderar iag migh altidh i E. May:tz nådh och berättar, at resan är, Gudh skie loff, väl afluppen.1 Och vij kommo hit klåckan fäm, då klåckan i Stockholm lärer hafva varit sex; ty klockan här, går een timma senare än i Stockholm.

I gåhr förmiddagen var hans May:t Konungen, Prince Fredric2 och iagh i Academien, hvarest D. Petrus Rudbeckius3 orerade på latin, och i gåhr eftermiddagen hörde vij professor Norman4 orera på Grekiska i Academien. Therefter besåge vij och biblioteket.

Härmedh förblifvandes

altidh E. May:tz
underdånigste och hörsamste
Son och tiänare
CAROLUS.

[Originalet på Upsala universitets bibl.]

Sidan 2

  1. Kronprinsen berättar hur om sin resa till Upsala, dit han fått följa Karl XI för att öfvervara de högtidligheter, hvarmed hundraårsminnet at' Upsala möte firades.
  2. FREDRIK, arfprins af Holstein-Gottorp, sedermera regerande hertig därstädes och Karl XII:s svåger, född 1671.
  3. RUDBECKIUS, Petrus, teol. doktor, domprost i Upsala och sedermera biskop i Skara, född 1625. Han förrättade teol. doktorspromotionen vid jubelfesten 1693. Död 1701.
  4. NORRMAN, Lars, teol. professor i Upsala, född 1651. Han var känd för sin ovanliga lärdom både i de klassiska språken och i fäderneslandets antikviteter. Död 1703.
Brev till änkedrottning Hedvig Eleonora