Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg

  KÄLLOR
 
  G. A. Pipers minnen
  Gen. Major Roses Rel.
  Karl XII:s brev
 
 
  LITTERATUR
 
 
Kriget i Skåne
 

Örjan Martinsson

Konung Karl XII:s egenhändiga bref

Samlade och utgifna af Ernst Carlson

Inledning

Förra afdelningen:
Senare afdelningen:
Konung Karl XII:s egenhändiga bref till kungliga och furstliga personer.
Konung Karl XII:s egenhändiga bref till enskilda personer.

I


II

III
IV
V
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI
XII
.XIII

Till


»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Karl Gustaf Rehnsköld


Magnus Stenbock

Arvid Bernhard Horn
Johan August Meijerfelt
Alexander Hummerhjelm
Klas Ekeblad
Karl Gustaf Lagerfelt
Adam Ludvig Lewenhaupt
Karl Gustaf Kruse
Karl Gustaf Dücker
Nils Gyldenstolpe
Hans Wachtmeister
Polycarpus Cronhjelm
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
249
250
251
252
253
254
255, 256
257
258
Tillägg ............................................... 259, 260, 261, 262
Bihang: Kansliskrifvelser och andra uppsatser helt eller delvis av konung Karl XII:s hand

SENARE AFDELNINGEN.
_____

KONUNG KARL XII:S

EGENHÄNDIGA BREF

TILL

ENSKILDA PERSONER

_______

 

I. Till Karl Gustaf Rehnsköld

N:r 143.
Stok[holm] d. 21 [Jan.] 1699.

H. G. L.1 betackar iagh för dhes nyåhrslyckönskan och önskar ett lyckeligit gott nytt åhr igen.

Och som iagh tillkommande torsdag drager till Kon[g]söhr till att see på Staaten och kan skie förefaller dher biörniacht;2 altså emedan iagh förglömt till att låtta G. L. dhet för veta, så hafver iagh hermedh velatt honom låta vetat, på dhet att H. G. L. må kunna komma dhit, om han vill.

Och iag förblifver

H. G. L.
välvillige
CAROLUS.

[Originalet i Riksarkivet.]

*

 

N:r 144.
Malm[ö] d. 13 Julii 1700.

Välborne H. General Lieutnant!

Jagh hafver fuller okiert förnummit af H. Gen. Lieut:s berettelse, at Transporten3 intet straxt kunnat för sig gå.

Sidan 227

 1. Herr General-Löjtnanten.
 2. Björnjakt föreföll verkligen under den vinterliga vistelsen på Kungsör, jfr n:r 20 och 21.
 3. Nämligen af de trupper, som stodo i trakten af Ystad under Rehnskölds befäl och som voro ämnade att öfverföras till Tyskland, innan beslutet om en landstigning på Seeland var fattadt. Brefvet visar, att ännu två veckor, innan denna landstigning ägde rum, gingo konungens planer i en helt annan riktning.

 

Men så tröstar migh, at Gen. Lieut. gifver migh hop ändåch, at dhet läre[r] snart skie.

Rosenfelt1 hafver fuller begiärt, at dhe 2 Fregatter, som confoyerat, måtte commenderas tillbaka at vidare confoyera dhe Transport-skiep, som här effter komma. Men såvida H. Gen. Lieut. tycker dhem vara bekvemelige at gå åth Belt, så kan H. Gen. Lieut. beordra dhem dher till.

Guardet är redan i march och de andra alla haf:r och fått ordre. Och iagh skall bestella om Sophie,2 om iag kan få henne, at iag kan möta er dhermedh effter aftal.

Och förblifver härmedh altid

H. G. L.
välvillige
CAROLUS.

[Originalet i Riksarkivet.]

*

 

N:r 145.
[Barrowsniki?]3 d. 12 Maj 1702.

Jagh hafver nu på een tidh intet hafft rå[d]rum att skrifva eder till. Men så låter iagh nu vetta, att marchen har hunnit nu så vida, så at Armeen kom i går hit till Barrowsniki,3 dher som hon ännu står i dagh och afväntar flåttan, som lärer komma i dagh.

Öf. Lilliök,4 som står vidh Uladislau,5 hafver skrifvit migh till och berätade, at han stodh dher och betekte magazinet och hade färdigt giort 5 st. victiner.6 Och iagh har svarat honom, at som dhen proviant, som dher är, och

Sidan 228

 1. VON ROSENFELT, Verner, amiral, född 1639, död 1710. Ordern angående de två fregatterna synes stå i samband med den ifrågasatta landstigningen på Jutland. Jfr F. F. Carlson VI, 322.
 2. »Sophie», en flottans jakt, som konungen stundom använde; jfr n:r 32.
 3. Ort i trakten af floden Bug, öfver hvilken konungen den 10—12 maj 1702 lät slå bro för att fortsätta sitt tåg mot Warszawa. Jfr Nordberg I, 251.
 4. LILLJEHÖÖK, Gabriel, öfverstlöjtnant vid Södermanlands regemente. Sedermera öfverste; stupade i slaget vid Fraustadt 1706.
 5. Wroclawek, stad vid Weichsel, sydost om Thorn.
 6. »Victiner» — pråmar.
besynnerl[igen] brödet giöres oss mycket af nöden, så skulle han lasta dhe 5 vitiner, som dher äro, fult medh alt, som dher är, och skicka hitått strarxt(!), så at dhet kommer som i dagh hijt.

Dhet öfvriga och vadh som [h]är effter samblas skuhle han föra landvägen till at formera magazinet mitt emot, vedh pass dher Drueznaströmen flyter in i Weixelen, hvilket är 1 mihl från Thorn. Ty dher nedom före och kanskie närmare in till Thorn lärer iagh måtta slå bro öfver för at kunna bekomma subsistancen från andra sidan; ty på dhenna sidan skall alt vara ruinerat.

CAROLUS

[Originalet i Riksarkivet.]

*

 

N:r 146.
[Radzymin]1 d. 13 Maij 1702.

I. går kom Öf. Lt Zylich2 hit (medh G. Maj. Maidel) och brakte migh H. Generalens brefv. Zylich har och berättat migh om dhet, som han observerat vedh Torn.

Dhet dher magazinet, som I låtit uprätta i Wladislau,3 kommer oss öfvermåtten väl nu till pass. Ty vij bekomma nu een stor quantität brödh och drika dherifrån, hvarföre vij och i dagh ståm stilla at kunna taga emotet och delat till regementerne uht.

Jagh seer och nu utaf edert brefv, att subsistancen blifver knapp längre på dhen ohrten at stå. Altså kan H. Generalen effter sitt förslagh flyttia til dhet Kaliska Palatinatet,4 och så lärer vij så mycket säkrare kunna hafva vår subsistance.

Sidan 229

 1. Radzymin, en liten stad nordöst om Warszawa, där konungen efter att ha gått öfver Bug karnperade dagen innan han ryckte fram till Polens hufvudstad.
 2. ZÜLICH, Gustaf, öfverstlöjtnant vid Nylands infanteri, född 1666. Sedermera baron och general; död 1743.
 3. Jfr n:r 145.
 4. I västra Polen.
Jag har nu intet längre tidh at skrifva, utan sluter och förblifver

CAROLUS.

[Originalet i Riksarkivet.]

*

 

N:r 147.
 [Trakten af Sandomierz i December 1702].1

H. G. Lieutnant!

Jagh hafver i dagh mäst hela dagen ridit uhte.2 Altså hafver iagh, som dhessutan är een mycket slätt skrifvar[e], intet förr än nu i affton kunnat besvara H. G. Lt:s.

Dhet är myket väl, at I behållit qvar hos eder dhe oberedne lifvregementryttare; ty dhe lära hafft svårt at hitta på Regementet igen och dhe äro hos eder i godt behåldh så länge.

Effter I hafver fourage änn, så kan H. G. Lt blifva stående dhär änn så länge.3 Jagh veet nu intet vidare nampn på några byar mer; ty iagh har intet kunnat fått rätt kunskap dherom. Dherföre är väl, om I ville sielfv låta see effter och för[e]slå, hvarest edert och några regementer kunna een tidh kreutza kringh och föda sigh bekvämligen.

Jagh ärnar een dhel regementer låta gå öfver vedh Sendomir, att gå dher ofvantill och föda sigh, och een dhel, när dhe ätit upp dhet, som på dhen sidan strömmen är, at dhe gå öfver ström[en] vidh Zavichost4 och söka husrum och födan på dhen sidan.

Härmed slutligen förblifver

H. G. L.
CAROLUS.

[Originalet i Riksarkivet.]

Sidan 230

 1. Originalbrefvet är odateradt; jfr n:r 51.
 2. Först i slutet af 1702 kunde konungen efter benbrottet i lägret vid Krakau (jfr sid. 60 not. 1) återtaga denna omtyckta sysselsättning.
 3. I december 1702, då konungen efter att ett halft år ha stått i södra Polen åter bröt upp mot norr, sände han Rehnsköld med en afdelning af svenska hären i förväg åt Warszawa för att betäcka denna stad och Storpolen mot sachsarne. Jfr F. F. Carlson VII. 156.
 4. Zawichost, stad vid Weichsel, norr om Sandomierz.

N:r 148.
[Trakten af Lublin i Januari 1703].1

Nu i afton bekom iagh H. G. Lieutnantens brefv af d. 13 Jan., varuti I förmäler om Melins och Mardefelts regementen.2 Och är väl, at I beårdrat dhem stöta till eder, effter dhe råkat gå så långt i från oss.

Jagh har och fått tillförende några brefv af eder. Men som I vet iagh är een slät Corezpondent, så måste I ursäkta, at iagh intet förr skrifvit.

Dhet är migh kiärt, at iagh förnimmer, at I funnit godh Subsistance. Förslagh på Troupperna behöfver intet sändas, och är ingen tvifvelsmål, at icke dhe Troupper, som äro hos eder, altidh blifva väl försörgda.

Fullmakterne på dhe vacantplatser under Regementet, dhe är upsate effter förslaget, och brefvet till Faltzbourg3 är och skrifvet.

At Capit. Dyring hafver slupit ut ur Aresten, dhet är väl effter Crassau4 hade så få officerare. Och kan han för dhenna gången så sleppa dhenna saken medh dhet straff aff dhen öfverståndna Aresten.

Mit qvarter här nu är 55 mil från Lublien. Och i mårgon marcherar iagh till ½ mihl på andra sidan Lublin, och dher blifva vij ståendes i qvarter, som synes vara goda. så länge dhet är till bästa.5 Een dhel Regementen är på dhen sidan och een dehl på andra sidan strömmen,6 så at vij nu äro skingrade.

Sidan 231

 1. Angående dateringen, som saknas i originalbrefvet, jfr Nordberg I, 320.
 2. Dessa regementen (ett värfvadt tyskt och Södermanlands) drog Rehnsköld till sig på sitt tåg norrut. Jfr sid. 230 not 3.
 3. VON FALTZBURG, Axel, öfverste vid lifregementet till fot och kommendant i Malmö, född 1645. Under Rehnskölds frånvaro 1703—1704 vice guvernör i Skåne; sedermera generalmajor, landshöfding och baron. Död 1728.
 4. VON KRASSOW, Ernst Detlof. öfverste. Sedermera generalmajor och befälhafvare i slaget vid Kalisz 1706 samt öfver de i Polen kvarlämnade svenska trupperna 1708—1709; baron och guvernör i Wismar. Död 1714 och högtidligt begrafven på Rügen.
 5. Konungen hade från Sandomierz marscherat till trakten af Lublin. 'Hu han blef stående i läger vid Jakobowice i sex veckor (jan. —febr. 1703).
 6. Weichseln.
Jagh hör dhet går långsampt i Warsau.1 Men iagh har skrifvit dhit, at dhe skola drifva på medh all makt at bryta eller bräka; iagh håppas dhe här måste resolvera sigh.

Strombergs Regemente till häst ärnar iagh och at gifva order till at marchera till eder.

Jag förblir

välvillige
CAROLUS.

Sluteligen i hast, dhet är nu redan sent, godh natt!

[Originalet i Riksarkivet.]

*

 

N:r 149.
Lublin [i Februari 1703].2

H. G. Lieutnant!

Jagh hafver förnummit utaf åthskilliga brefv, huru dhet står till medh Troupperna och at dhe ännu, Gudi Låfv, stå sigh väl och hafva hafft godh Subsistance; men på fourage lärer dhet väl på sidstone tryta. Men så är iagh säker I lärer lagat dhet bästa I kan.

Jagh hoppas mitt brefv, som iagh i sidstone skrefv, lärer vara nu framkommit.
Jagh står ännu här när Lublin. Jagh lärer och see åth, när iagh kan, till at komma närmare till eder.3 Jagh marcherar alt ännu så sakta march och åter på een ohrt, så länge dher finnes något, på dhet ingen ohrt måtte slippa at föda oss.4 Jag vill läll see åth, snart at komma medh några flere Trouppar närmare åht Warsau och sedan gå

Sidan 232

 1. Den i Warszawa beramade sammankomsten af polska senaten stötte på flera hinder. Jfr F. F. Carlson VII, 162 o. f.
 2. Originalbrefvet saknar datering.
 3. D. v. s. åt Warszawa, jfr sid. 280 not 3.
 4. Här anger konungen själf metoden för den svenska härens underhåll i Polen.
längre fram. Till Brest1 äro och Regementer gångna at fördrifva, om någre dher meer äro.

Elliest hafver Castellan Grusinski2 och adelsmannen Limon3 varit här och begiärte, at, såsom dhe befara at Saxiska trouppar lärer sändas i stor-Polen dhet illvilliande Partiet till hielp, som confædererat sigh för Konungen i Påhlen och emot dhem, som opponerat sigh dhermoht och förbundit sigh til vårt Partie, at på sådant fall dhe och måtte kunna hafva soutien af vår[a] Trouppar, så at både Saxerne kunde afhållas, så och dhe orättsinta tvingas till at bekväma sigh. Haruppå hafver iagh svarat dhem, at som dhe Troppar, som står hos eder, är[o] dhe närmaste, altså skulle dhe hafva at vänta utaf eder all giörligh assistance. Altdherföre så kan I sökia hiälpa dhem och understödia dheras goda anslagh, på hvadh sätt som I kan och sielfv finner bäst vara.

Adieu!

Jag förblifver
CAROLUS.

Dhesse4 äro beredda at effterkomma alt, hvadh man begiärer af dhem och at åffenteligh agera mot Konungen i Påhlen och mot alla dhem, som intet äro medh oss.

Rätnu kom een Pålack medh brefv från eder. Jagh ser dherutaf om Rotlibs5 Partie; dhe förra dherom hafver iagh intet fåt. Satinski[s] fålk tyckes migh, behöfves intet så länge gifvas igen, för än man får see, om han är rätt vänn.

[Originalet i Riksarkivet.]

Sidan 233

 1. Brzesc, stad i Polesien vid Bug. Konungen sände dit K. G. Horn med pommerska infanteriregementet för att försäkra sig om passen till Litauen Jfr Nordberg I, 328.
 2. GRUDZINSKI, Johan, polsk starost, som ställt sig på svenska sidan och var lifligt verksam för Karl XII; deltog äfven i kalabaliken.
 3. LIMONT, en Jesuit, tillhörande B. Sapiehas omgifning och flera gånger sänd som underhandlare till Karl XII.
 4. D. v. s. Grudzinski och hans folk.
 5. ROTHLIEB, Filip Fredrik, major vid lifdragonerna, född 1658: han hade särskildt utmärkt sig i slaget vid Klissow. Sedermera öfverste; död 1712.

N:r 150.
[Trakten af Lublin i Februari 1703.]1

H. G. Lt.!

I kårthet låter iagh nu mera eder veta, at iagh nu sedermera bekommit dhet förra edert brefv angående Rotliebs Partie,2 huru han klappat upp honom.

Angående dhe fångar af Pålska Compagniet, så hafver Sapiha3 nu och skrifvit om dhem och säger, at dhe varit af vårt Partie. Om dhet så befinnes vist, så kunna dhe släppas, och I kan giöra dheruti, som I sielfver tycker likt vara. Farväl!

CAROLUS.

[Originalet i Riksarkivet.]

*

 

N:r 151.
[Trakten af Lublin i Februari 1703.]1

H. G. L[i]eut.!

Jagh hafve[r] fått H. G. L:s skrifvelser bådhe dhe medh Falken så väl som och dhett senare medh avertissement om fiendens mouveme[n]t.

Jagh skal och nu sökia, så snart iagh kan, medh första at skynda marchen till Warsau och sökia beteckia dhet och sedan vidare fördrifva fienden. Jagh förnimmer och, at I intet hafver mera stort fourage igen, som iagh och väl lätt kan troo, effter I redan stått een långh tidh dher

Sidan 234

 1. Originalbrefvet är odateradt; jfr sid. 231 not 5.
 2. Jfr n:r 149 p. s.
 3. SAPIEHA, Kasimir, storfältherre af Litauen, hade slutit sig till konungens parti och fick snart, liksom sin broder, hos honom stort inflytande. Jfr sid. 88 not. 1.
stilla. Dhet vore väl, om I kunde finna utvägh ännu på fourage, at Warsau kunde blifva betäkt så länge1 utan Trouparnas skada, till dhess mina Troupar komer närmare; ty elliest lära dhe i Warsau vara illa dheran. Men om I intet längre mera kan stå på dhen ohrten, så kan I giöra, som I bäst tycker, och begifva eder till dhen ohrt, som I bäst finner och tiänligast vara till Troupernas conservation.

Fullmakten på dhen tiensten i Malmö, som I föreslår,2 är och redan skrifven.

Jagh är mycket gladh, at iagh förnimmer, at intet allenast edra Troppar må väl och hafva subsistance, utan och at I kan putsa up några af dhem.

Sluteligen i kårthet dhen gången iagh förblifver H. G. L:s välvilige

CAROLUS.

P. S. Till Brest at Saxiska Trouper voro gångna, hafver ryktet gåt. Men dhet kommer dherutaf, at iagh låtit gå dhit några till Postera sigh, som nu äro dher.3

[Originalet i Riksarkivet.]

*

 

N:r 152.
Selikof4 d. 16 Mars 1703.

H. G. Lieutnant!

Jagh fick H. G. Lieutnant:s svar på mitt brefv i mårrese, ret som iagh bröt upp medh Drabantern[a] och marchera hijt till Schelkof,4 en mihl när Minski. Och i mårgon törer iagh och kanskie åhter bryta upp och marchera förbij Minski något närmare5 igen

Sidan 235

 1. Jfr sid. 230 not 3.
 2. Rehnsköld var sedan 1698 guvernör i Skåne.
 3. Jfr n:r 149.
 4. Zelechow, stad nordväst om Lublin.
 5. Närmare åt Warszawa nämligen, dit konungens marsch nu gick.
Elliest är migh och mycket kiärt till at förnimma om H. Gr. L[:s] välståndh och at I befinner eder väl ännu. I skall och vara mycket välkommen, när I vill komma hijt till oss. Jagh hafver också längtat redan till at få see eder igen, om iagh och hade kunnat giörat förr.

Elliest hafver iagh intet stort till at beretta, utan iagh hafver fåt tiender, at et litet Partie af 50 Alfendels1 Drag[oner], som Meyerfelt2 hafver skickat utur Lublin till at escortera 30 siuka soldater till Casimir3 skulle blifvit öfver[r]umplat af een hoper Pålacker och blifvit nederslagit. Men iagh hafver ännu inga particularia dher om, ty iagh har intet fått brefv af Meyerfelt. Dhetta lärer vara åhter een vexacio,4 som altidh skier till en begynnelse af våren. Största ynkan är om dhe några siuka, om dhe fått bårt dhem.

Och iagh förblifver

H. G. Lieut:s
välvil.
CAROLUS.

[Originalet i Riksarkivet.]

*

 

N:r 153.
Minski5 d. 17 [Mars] 1703.

H. G. Lieutnant!

Jagh låter eder vetta, at medh marchen till Warsan är nu så vida kommit, at Lif-Regementet står här i Minski, på 6 miihl när Warschau, och Ridderhielm medh sitt Regemente 6 på 5 mihl när Warsau. Clerkens Regemente7 står och 6 mihl när Warsau och dhe andra ochså här i nägden i kringh.

Sidan 236

 1. von Albedyl, jfr sid. 95 not. 2.
 2. Jfr sid. 108 not 3.
 3. Kazimierz, stad vid Weichsel, väster om Lublin.
 4. »Vexacie» = plundring.
 5. Minsk, liten stad i Masowien, sydost om Warszawa.
 6. Norra skånska kavalleriregementet.
 7. Jönköpings regemente.
Och nu törs iagh intet låta Cavalleriet mera marchera närmare giärna, i befruktan af mangell på fourage, som lärer finnas på dhenna sidan vedh Pragh.1 Infanterie-Regementren vill iagh några låta marchera till Prag, när I så tycker, at dher gå öfver Weixelen, om dhe kunna, till at sättia sigh i Warsau och betäckia dhensamma, så at I kunnen få draga eder af medh edert Detachement och taga nya qvarter, dher såsom subsistance och fourage finnes.

Cavalleriet, som här är, tror iagh lärer och väl sådan måtta draga sigh öfver endera strömmen, effter som ingen fiende vill infinna sigh här emellan bägge strömmarna,2 så att man kan få något att giöra.

Dhetta är i alldra största hast skrifvet och förblifver

välvillige
CAROLUS.

[Originalet i Riksarkivet.]

*

 

N:r 154.
[Trakten af Warszawa i Mars 1703]3

H. G. L[i]eut.!

Jagh hafver fått åthskilliga brefv från Warsav så väl som och några H. G. Lieutnantens brefv. Jagh märker dherutaf alt, at sakerna lära förmodeligen gå väl i Warsau. Edert breef medh öfverste Sten har iagh och nu fåt, som var äldre än dhem iagh tilförne fått.

Såsom iagh vet, at dhet lärer behöfvas penningar för edra Trouppar, altså afskickas härmedh dhessa 7 vexlar, at I. kan employera dhem, som I finner gått till regementrens afbetalningh. Men dhenna ena sedelen af 3000 behagade I taga till edra egna handpenningar.

Sidan 237

 1. Praga, förstad till Warszawa, belägen på högra Weichselstranden.
 2. Weichsel och Bug.
 3. Angående dateringen, som saknas i originalbrefvet, jfr Nordberg I, 332.
Sapia, fältherren,1 har och giort här ansökningh at få något pengar för sina troppar. Men man hafver intet kunnat gifvit honom något änn, utan man hafver svarat, at pengarna, som varit sammanbrakta, hafva intet räkt till utan äro alla, sedan dhenna Armeen blifvit betalt. Men man hoppades, at hans Commisarius lärer kunna skaffa honom så mycket inn, som till hans fålks subsistans lärer behöfvas.

Feltherren har också skrifvit om sina fyra fanor han skickat åht Tikotin2 och frågade, om han och i vor finge draga sigh öfver Weixeln och försvara Tikotin, effter Saxarna marcherade dhit åht. Men dhet är svarat, at man äntelig väl är tillfreds medh at dhe 4 fahnor redan hafva gåt öfver strömmen, effter det redan skiedt är. Men at flere skulle gå effter, tycktes vara onödigt, utan bäst at dhe blifva än på dhenna sidan.

I skrifven och i edert brefv och frågar, åcka Regementer ännu lärer komma dhen vägen till eder, på det I måtte kunna giöra anstalt om dhem; och kommer inga flere effter än. Jag hafver låtit skrifva i dagh till Horns till häst3 och Ungern[s] till fot4 (som är 5 mil när Casimir), at dhe skola stöta till eder, men at dhe intet förr sku upbryta än dhe skickat till eder och fått marchrouten.

Slutligen förblifver eder

CAROLUS.

I största hast.

[Originalet i Riksarkivet.]

Sidan 238

 1. Sapieha, jfr sid. 234 not 3.
 2. Tykocin, stad i Podlachien, ej långt från litauiska gränsen.
 3. Jfr sid. 233 not 1.
 4. Östgöta infanteri.

N:r 155.
[Warszawa i April 1703].1

H. General!

Jagh fick retnunes2 H. Generalens brefv och förnimmer, at några af våra små Partier lära varit olyckeliga. Jagh håppas, när Horn3 nu kommer medh Detachementet, så lärer han kunna råka dhem och hafva dhen lyckan kanskie at revangerat på dhe skalkarna igen.

At dhe seya Pinshof4 skal tagits in, tror iagh är intet mögeligit; utan effter dher intet tagit för dhem lagh, så söka dhe at förföra sigh här på execution. Man måste see till, at dhe intet få tillfäle mera, utan at man kan betala dhem dhetta här, som lärer vara svårt, ty dhe hålla intet strek.

CAROLUS.

[Originalet i Sjöholms arkiv.]

*

 

N:r 156.
Warsau d. 17 Apr. 1703.

H. G. Lieutnant!

Jagh hafver ärnat5 här ved Warschau at gå öfver Weichsel och så marschera längst strömen uppåht.6 Men som iagh finner, at dhet är kanskie närmare at komma här vid Buggen7 ihop med fiendens armé. Efter dheras regementer till häst stå här uhtmed strömen uti quarter

Sidan 239

 1. Angående dateringen, som saknas i originalbrefvet, jfr n:r 154.
 2. »Retnunes» = nyss.
 3. HORN, Karl Gabriel, baron och öfverste, född 1668; han var sänd på en expedition åt litauiska gränsen och nu därifrån återkallad (jfr n:r 154). Död 1707.
 4. Pinczow, stad i Lillpolen, nordost om Krakow.
 5. De kursiverade orden äro skrifna med sifferchiffer af konungens egen hand.
 6. D. v. s. utför Weichseln, norr ut. Dagen efter det konungen skrifvit detta bref, bröt han upp från Warszawa och inslog närnnda riktning för att uppsöka de vid Bug och Narew stående sachsiska trupperna.
 7. Bugfloden.
så lärer iag söka gå vedh een byy Sacroche1 öfver Buggen, dher faller han i Weichsel.

Sedan marcherar iag på dhen sidan fram, alt som lägenheten gifver sigh och furage kan finnas; men om dhet aldeles skulle fattas dher, så är flåttan2 med, at iagh kan til dhen sidan marchera öfver, hvarest subsistancen finnes.

Slutelig, iagh har fått edert brefv i afftons om salvogvardiers3 misbruk. Men dhe, som dher medh beträdas, borde billigt till straff aldeles giöras förlustiga.

Farväl i hast!

CAROLUS.

Dhenna här brefvbäraren hafver och Maidels4 expedition medh sigh, som blivit G. L. och måste till Ingermanland, effter elliest ingen annan dher är än, som kan förat. Hälsa honom, Strömberg och Mörner.

[Originalet i Riksarkivet.]

*

 

N:r 157.
[Pultusk i slutet af April 1703.]5

H. General!

Jagh hafver fått edert brefv medh Falken här uti Pultusk.

Och dhet lärer utan tvifvel redan nu vara eder bekant, hvadh här passerat, at vår herre varit så nådigh och åhter låtit fienden litet blifvit upklappader och uhtiagader här utur. Jagh hafver och sedermera varit medh partie effter dhem men intet sedan kommit ihop medh dhemm. Och våra hästar blefvo aldeles uhttrötta[de], så

Sidan 240

 1. Zakroczyn, stad vid Weichsel strax nedanför Bugs inflöde i denna flod.
 2. »Flåttan» = transportfartygen på floden.
 3. »Salvogvardie» = pass.
 4. MAIDEL, Georg Johan, baron och generalmajor, född 1648. Han hade 1702 tillfört konungen friska trupper från Livland, blef 1703 generallöjtnant och beordrades att efter Cronhjort öfvertaga befälet i Finland. Död 1710.
 5. Originalbrefvet är odateradt; jfr nedan.
at man intet kunde utretta medh dhem. Alla Saxer, som här stått1, hafva dragit sigh till Tikocin2 och lära ofelbart gå till Littauen.

Jagh hafver här hafft möda at läsa edra sifror, efftersom när iagh drogh från Warsau, så lämnade iagh Claven dher ibland mina saker och bagaget, som alt ännu är effter. Men så har iagh läll uhtredt mig i dhem utaf dhet iagh något mindes, sedan sidst jagh brukade dhem i mit brefv.3 Jag ernar4 nu at marssera so, om möjligt är, at dhe utur Thorn intet motte kunna komma dhedan mera till Littauen. Och är dhet väl at I po andra sidan5 ochså stenger in dhem, at dhe intet kunna komma undan. G. Lieut. Maidel lärer iagh ännu intet kunna få tala medh, så lenge vij stå så långt åhtskilda, till dhes om vij komma närmare ihop.

CAROLUS.

Generaler herifrån är ingen, som iagh kan skicka eder; utan, om dhet behöfves, kan Mardefelt6 giöra tienst för G. M. När iagh kommer till Canslit, vill iagh låta skrifva fullmakt.

[Originalet i Riksarkivet.]

Sidan 241

 1. Efter att ha jagat sachsarne på flykten vid Pultusk den 21 april 1703 satte konungen följande dag med en afdelning rytteri efter de flyende men kom på fjärde dagen tillbaka till Pultusk igen utan att hafva kunnat upphinna dem.
 2. Jfr sid. 238 not 2.
 3. I sanning ett ovanligt starkt minne!
 4. De kursiverade orden äro skrifna i sifferchiffer af konungens egen hand.
 5. Rehnsköld var kort förut beordrad att gå till västra Polen.
 6. MARDERFELT, Arvid Axel, baron och öfverste för Södermanlands regemente. År 1703 generalmajor af infanteriet; sedermera general och med sin kår efter tappert motstånd fången i slaget vid Kalisz 1706 men snart frigifven. Död 1708.
Brev till Karl Gustaf Rhensköld (del 2).