Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar


 


 
 

 

 

 
  
 

 

 

Örjan Martinsson

Karl XII:s brev gavs ut i tryckt form 1893.av Ernst Carlson. Det var min avsikt att skanna in hela detta verk och publicera det på Tacitus. Men arbetet avbröts och eftersom detta verk sedan kom att publiceras i sin helhet av Projekt Runeberg så har jag inte längre någon avsikt att avsluta min digitalisering av det.

INNEHÅLL

Inledning.........................................................................................................I—XLVI.

Förra afdelningen. Konung Karl XII:s egenhändiga bref till kungliga och furstliga personer:
 

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Till
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

konung Karl XI......................................................................................
drottning Ulrika Eleonora d. ä.................................................................
änkedrottning Hedvig Eleonora...............................................................
hertiginnan Hedvig Sofia.........................................................................
prinsessan Ulrika Eleonora.....................................................................
hertig Fredrik IV af Holstein-Gottorp.....................................................
landtgrefve Karl af Hessen-Kassel.........................................................
arfprins Fredrik af Hessen-Kassel..........................................................
konung August II af Sachsen-Polen........................................................
konung Fredrik I af Preussen.................................................................
konung Fredrik Vilhelm I af Preussen.....................................................
1.
2.
3.
11.
29.
185.
191.
193.
221.
222.
223.

Senare afdelningen. Konung Karl XII:s egenhändiga bref till enskilda personer:
 

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Till
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Karl Gustaf Rehnsköld..........................................................................
Magnus Stenbock.................................................................................
Arvid Bernhard Horn ...........................................................................
Johan August Meijerfelt.........................................................................
Alexander Hummerhjelm.......................................................................
Klas Ekeblad........................................................................................
Karl Gustaf Lagerfelt.............................................................................
Adam Ludvig Lewenhaupt.....................................................................
Karl Gustaf Kruse.................................................................................
Karl Gustaf Dücker...............................................................................
Nils Gyldenstolpe..................................................................................
Hans Wachtmeister...............................................................................
Polycarpus Cronhjelm...........................................................................
277.
277.
316.
337.
345.
345.
346.
347.
348.
348.
350.
351.
352.
Tillägg …............................................................................................................. 353

Bihang. Kansliskrifvelser och andra uppsatser helt eller delvis af konung Karl XII:s hand:
 

I.
II.
III.
IV.
V.

Kanslikoncepter med rättelser af Karl XII:s hand.........................................
Anteckningar i befästningskonst af Karl XII under uppväxtåren....................
Utdrag af kronprins Karls och hans informator Nordenhielms anteckningar...
Pompesaken...............................................................................................
Utkast till en Anthropologia physica af Karl XII:s hand.................................
363.
433.
445.
462.
467.

Tidigare publikationer, innehållande bref af Karl XII..............................................
Personalregister....................................................................................................
470.
473.