Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen


 


 
 

 

 

 
  
 

 

 

Örjan Martinsson
 

af Arthur Stille
 

Slutet på kapitel 9

Den danska härens förlust i slaget har med all sannolikhet i döda och sårade uppgått till närmare 5,000 man, och ungefär 2,600 hade blifvit fångna.

Sidan 351

Den senare siffran är i öfverensstämmelse med uppgifterna i den svenska — särskildt tryckta — listan på fångarne. Dessa uppgifter äro intressanta, enär de visa hvilka oerhörda förluster i fångar de längst åt höger stående infanteriregementena gjorde, då de fått sin reträttlinje afskuren. Siffrorna äro för underofficerare och soldater:

Gardet till fot......................................476
Grenadjärerna......................................85
Drottningens regemente......................557
Prins Kristians     »       ......................367
Prinsens af Hessen regemente.............619
Jydska regementet...............................15
Fyenska      »       ................................26
Östsjælländska regementet...................60
Västsjælländska bataljonen................114
Laaländska              »        ....................9
Lepels regemente.................................74
Marinregementet....................................1
Hästgardet.............................................6
Danneskjold-Laurvigens regemente........6
Holcks regemente................................10
Donops       »      ..................................5
Eyfflers        »      ................................12
Lövenhjelms regemente........................16
Lifregementets dragoner.......................21
Bülows                 »      .......................13
Sprengels              »     ..........................4
Artilleriet .............................................93

 fångar
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
fånge
 fångar
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Den danska arméns förlust af officerare ställde sig i hufvudsak på följande sätt.

Generallöjtnant Rantzau sårad.

Lifregementets dragoner.

Stupade: öfverste Holsteen och en löjtnant.
Sårade: öfverstlöjtnant. Kopplau och 2 kaptener.

Bülows dragoner.

Stupade: major Mösting och 1 kapten.

Sidan 352

De sjælländska dragonerna.

Stupade: öfverste Sprengel och 1 löjtnant.
Sårade: 1 kapten och 1 fänrik.

Hästgardet.

Stupad: major Gram.
Sårade: öfverste Mörner, 2 ryttmästare, 1 kaptenlöjtnant, 2 löjtnanter, l kornett.

Lövenhjelms regemente.

Sårad: 1 kaptenlöjtnant.

Donops regemente.

Stupade: major Pentz, 1 ryttmästare, 1 löjtnant.
Sårade: öfverste Donop, 1 ryttmästare.

Eyfflers regemente.

Stupade: öfverstlöjtnant Rabe, 1 kaptenlöjtnant.
Sårad: 1 ryttmästare.

Holcks regemente.

Sårade: öfverste Holck, öfverstlöjtnant Nabock,1 1 löjtnant.
Fången: 1 ryttmästare.

Danneskjold-Laurvigens regemente.

Stupad: 1 ryttmästare
Sårad: 1 löjtnant.

Gardet till fots.

Stupade: öfverstlöjtnant Danckwardt, 5 kaptener, 4 löjtnanter.
Fångne: major Frijs, 4 kaptener, 5 löjtnanter, 1 fänrik, 1 kadett.2

Grenadjärerna.

Stupade: 1 kapten, 1 löjtnant.
Sårade: 1 kapten, 3 löjtnanter.
Fångne: 1 kapten, 1 kadett.3

Sidan 353

 1. Dessa båda dogo snart af sina sår.
 2. Enligt den svenska tryckta listan voro 3 af kaptenerna, 2 af löjtnanterna och fänriken sårade.
 3. Enligt den svenska listan hade 4 kaptener tagits, alla sårade, samt l auditör.

Drottningens regemente.

Stupade: öfverste Due, 1 kapten, 4 löjtnanter.
Sårade: 1 löjtnant, 1 fänrik.
Fångne: öfverstlöjtnant Arnoldt, major Reusch, 5 kaptener, 1 kaptenlöjtnant, 11 löjtnanter.1

Prins Kristians regemente.

Stupade: öfverste Lattorf, 2 kaptener, 1 adjutant.
Sårad: 1 löjtnant.
Fångne: öfverstlöjtnant Münster, major Barnekow, 5 kaptener, 5 löjtnanter, 2 fänrikar.2

Jydska regementet.

Fången: 1 löjtnant.

Fyenska regementet.

Stupad: major Hagedorn.
Sårade: 3 löjtnanter.3

Prinsens af Hessen regemente.

Stupad: 1 löjtnant.
Sårad: prinsen af Hessen.
Fångne: 3 kaptener, 14 löjtnanter, 1 fänrik.4

Marinregementet.

Stupad: 1 löjtnant.
Sårad: öfverste Gaffron.
Fången: 1 löjtnant.

Vastsjælländska regementet.

Stupad: 1 kapten.
Fångne: major Hohendorff, 2 kaptener, 2 löjtnanter.5

Sidan 354

 1. Enligt den svenska listan dessutom en kadett; af de fångne voro en kapten och en löjtnant sårade.
 2. Enligt den svenska listan voro kaptenerna 4; de 3 af dem sårade, vidare togs utom de i den danska uppgiften nämnda en sårad kaptenlöjtnant.
 3. Enligt den svenska listan var 1 adjutant tillfångatagen.
 4. Enligt den svenska listan voro löjtnanterna 15, af dem 6 sårade; ingen fänrik upptages, men däremot 4 kadetter.
 5. Enligt den svenska listan voro majoren och en af löjtnanterna sårade.

Östsjælländska regementet.

Fångne: 1 kapten, 1 löjtnant, 1 fänrik.

Artilleriet.

Stupad: 1 styckjunkare.
Fångne: 1 kapten, 2 löjtnanter, 1 styckjunkare, 3 fyrverkare, 1 underfyrverkare.1
Åtskilliga af de officerare, som tillfångatogos, voro äfven sårade.2

De — för öfrigt jämförelsevis obetydliga — olikheterna mellan de danska och svenska uppgifterna på antalet fångna officerare, kunna säkerligen förklaras genom det i den nyss citerade afhandlingen meddelade förhållande, att förutom de i densamma uppräknade ytterligare 21 officerare under de närmaste veckorna efter slaget försvinna ur den danska armens rullor, och det är förmodligen bland dessa 21 de skola sökas, som äro upptagna i svensk men ej i dansk lista.

Stenbock behöll ej alla dessa fångar. De värst sårade, till ett antal af 104, lät han föra in och öfverlämna till den danska armen i Helsingborg. De fångne menige affördes först till Halmstad, officerarne till Malmö. Sedan förlades fångarne rundt om i Sverige, i olika städer.

Antalet kanoner, som i slaget eröfrades af den svenska armén, uppgifves till tre 11 ½-pundiga, två 6-pundiga, två 5 ½-pundiga, sex 3 ½-pundiga, sexton 3-pundiga och tre 20-pundiga haubitzer. Den 2 mars afsändes adjutanten Stjerncrantz med alla de eröfrade troféerna till Malmö.

Att striden under slaget varit hård och blodig, därom vittna tillfyllest segrarens stora förluster.

De olika regementena hade gjort följande förluster:

Västgöta kavalleriregemente.

Stupade: löjtnant Anders Pihl, 1 korporal och 71 ryttare.

Sidan 355

 1. Enligt den svenska listan voro löjtnanterna 3, af hvilka en sårad, och underfyrverkare 6.
 2. Dessa uppgifter äro hämtade ur Hirsch: Fortegnelse over de i Slaget ved Helsingborg faldne, saarada og fangne danske Officerer. (Personalhistorisk Tidsskrift 1896).
Sårade: öfverstlöjtnant Cronberg, ryttmästarne Bengt Wohlberg,1 Lars Fägersköld,2 Anders Reutersvärd, Karl Fredrik Köhler,3 Sölfverlod, löjtnanterna Olof Tysk, Lars Hierta, Göran Hierta, Tore Unge, kornetterna Olof Pihl, Bengt Hök, Lars Sandberg, Mårten Krum, regementskvartermästaren Mårten Hammarhjelm, 12 kompanikvartermästare och korporaler, 290 ryttare.

Östgöta kavalleriregemente.

Stupade: 4 korporaler och 68 ryttare.
Sårade: ryttmästarne Karl Gustaf Gladtsten, Hans Jakob von Rechenberg4 Fristedt, Erik Georg Rosenstråle, löjtnant Nils Gladtsten,5 kornett Karl Gustaf Montgomery, regementskvartermästare Johan Nordberg, 6 kompanikvartermästare och korporaler, 1 mönsterskrifvare och 83 ryttare.

Västgöta tre- och femmänningsregemente till häst.

Stupade: löjtnant Lysenius och 82 ryttare.
Sårade: major Odelström, ryttmästarne Fikenbom och Lorentz Feltstjerna, löjtnanterna Lundgren, Holst, Karl Fredrik Rosin, kornetterna Garfihl och Nils Fritzberg, adjutanten Holst, kompanikvartermästaren Hasselberg, 2 korporaler och 114 ryttare.

Skånska tre- och femmänningsregementet.

Stupade: ryttmästarne Axel Gyldencrantz och Planting, löjtnanterna Anders Husum och Jan Ramberg, 1 underofficer och 23 ryttare.
Sårade: major Morman,6 ryttmästare Gustaf Gyllenpamp, 2 underofficerare och 65 ryttare.

Smålands kavalleriregemente.

Stupade: 1 korporal och 7 ryttare.
Sårade: major Bonde, 3 korporaler och 63 ryttare.

Sidan 356

 1. Svärson till öfverste Hierta. Anreps ättartaflor uppgifva, att han blifvit sårad och fången, men efter sex dagar befriat sig själf. Styrkebeskedet af den 6 mars 1710 upptager honom såsom närvarande sårad. Ett bref från kommendanten på Kronborg, Pfordten, till Lente dat. 13 (svensk stil 3) mars 1710 nämner en »Berg, Adjutant von General-Lieutnant Burenskiöld, gefangen in Helsingborg und blessirt». Skulle det möjligen vara Wohlberg, som här åsyftas?
 2. Likaledes svärson till öfverste Hierta.
 3. Son till den förut omtalade öfverste Köhler.
 4. Dottersons son till historieskrifvaren Johannes Messenius.
 5. Bror till den nyssnämnde.
 6. Blef genom såren otjänstbar.

Upplands m. fl. provinsers fyr- och femmänningsregemente till häst.

Stupade: 2 underofficerare och korporaler, 30 ryttare.
Sårade: ryttmästare Banck och 20 ryttare.

Adelsfanan.

Stupade: 5 ryttare.
Sårade: 1 löjtnant, 1 underofficer, 4 ryttare.

Riksänkedrottningens lifregemente till häst.

Stupade: löjtnant Gustaf Gyllenberg,1 4 underofficerare, 48 ryttare.
Sårade: 7 underofficerare, 76 ryttare.

Lifregementet till häst.

Stupade: ryttmästarne Jakob Lenck och Hans Gyllenhaal, 23 ryttare.
Sårade: regementskvartermästaren Bong, löjtnanterna Nils Hammarhjelm2 och Jakob Lovisin, kornett Ernst Ludvig von Schewen, 3 kompanikvartermästare och 49 ryttare.

Smålands fyr- och femmänningsregemente till fot.

Stupade: löjtnanterna Lars Pihl och Hans Rotkirch, 2 underofficerare, 51 korporaler och menige.
Sårade: major Danckwardt, kaptenerna Rehbinder och Peter Hultén, löjtnant Kristian Eberhard von Schantz, fänrikarna Lars Filman och Hans Örnflycht, 8 underofficerare, 146 korporaler och menige.

Upplands m. fl. provinsers fyr- och femmänningsregemente till fot.

Stupade: öfverste von der Noth, 1 underofficer, 56 korporaler och menige.
Sårade:: öfverstlöjtnant Bildstein, regementskvartermästare Henrik Wettersten, löjtnant Nils Magnus Roos, fänrikarna Daniel Segerholm, Lars Weinnel och Karl Thunberg, 4 underofficerare, 3 trumslagare, 151 korporaler och menige.

Det sachsiska regementet.

Stupade: major Hastfehr, kapten Knöbeldorf, fänrik Berntz, 2 underofficerare, 35 korporaler och menige.

Sidan 357

 1. Svåger till den förut omtalade öfverste Köhler.
 2. Son till den nyssnämnde Mårten Hammarhjelm.
Sårade: kaptenerna Friesser, Diewes och Moberg, regementskvartermästare Schultz, löjtnant Liedberg, 2 underofficerare, 97 korporaler och menige.

Jönköpings regemente.

Stupade: löjtnant Karl Sibeth, 28 korporaler och menige.
Sårade: öfverstlöjtnant Fleetwood, regementskvartermästare Otto Meck, löjtnanterna Karl Johan Leijondahl och Paul Kindberg, fänrikarne Anders Lennberg och David Ekelund, 2 underofficerare, 96 korporaler och menige.

Kronobergs regemente.

Stupade: 8 korporaler och menige.
Sårade: öfverste Hästesko, major Johan Karl Silfversparre, kaptenerna Jonas Ekegrehn och Martin Nyman. 101 korporaler och menige.

Älfsborgs regemente.

Stupade: major Georg Miles Fleetwood,1 löjtnanterna Reinhold Rabe, Nils Munck och Anders Elfman, 4 underofficerare, 94 korporaler och menige.
Sårade: kaptenerna Hans Silfversvärd2 och Hans Friberg, regementskvartermästaren Samuel Reutervall, löjtnant Glömberg, fänrikarne Karl Littorin och Björkman, 11 underofficerare, 2 trumslagare, 252 korporaler och menige.

Södermanlands regemente.

Stupade: kapten Erik Granroth, fänrik Tord Bonde,3 1 underofficer, 88 korporaler och menige.
Sårade: öfverstlöjtnant Coijet, major Axel Erik Gyllenstierna, kapten Henrik Treffenfelt, löjtnant Johan Båldh, fänrikarne Gerhard Grundel,4 Otto Reinholt, Ducker, Wilhelm Gerhard Engelhardt, Johan Fredrik Morgonstjerna, Peter Cosswa, 4 underofficerare, 1 trumslagare, 121 korporaler och menige.

Östgöta infanteriregemente.

Stupade: 11 korporaler och menige.
 

Sidan 358

 1. Kusin till öfverstlöjtnanten, chefen för Jönköpings regemente.
 2. Svåger till den nyss omnämnde Göran Hierta.
 3. Hans far och farbror stupade båda vid Narva, själf var han ännu ej aderton år gammal.
 4. Son till öfversten.

Sårade: kapten Fredrik Vilhelm von Goltz, löjtnant Lennart Rääf,1 fänrik Johan Stang, 4 underofficerare, 44 korporaler och menige.

Västmanlands regemente.

Stupade: öfverste Tunderfelt, 9 korporaler och menige.
Sårade: öfverstlöjtnant Falkenberg, löjtnanterna Ekelöf Grumelier. 13 korporaler och menige.

Kalmar regemente.

Stupade: 4 korporaler och menige.
Sårade: löjtnant Hans Schmidt, 2 underofficerare, 20 korporaler och gemene.

Upplands regemente.

Stupade: major Forbes, regementskvartermästare Mikael Kock, 35 korporaler och menige.
Sårade: öfverste Braun,2 kaptenerna Axel Bure,3 Henrik Julius Voltemat, kaptenlöjtnanten Jakob von Faltze, löjtnanterna Rems, Reppact och Miteman, 5 underofficerare, 101 korporaler och menige.

Artilleriet.

Stupade: fänrik Horn och 2 menige.
Sårade: styckjunkare Kurt Möller, 7 menige.

Förlusten i döda och sårade skall alltså hafva varit.

för kavalleriet döda........379,  sårade......842
 »  infanteriet    »    ........445,     »     ....1,247
 »  artilleriet      »    ............3,     »     ..........8
       Summa döda ..........827,  sårade...2,0974

Fångna blefvo generallöjtnanten Burenskiöld och de båda adjutanterna Bildstein och Falkengren, hvarjämte en uppgift finnes, att 13 menige skulle hafva tillfångatagits.5

Kapitel 10 - Den danska härens öfvergång till Sjælland.

Sidan 359

 1. Dog (enligt, Anreps ättartaflor) den 29 mars 1710 af sina sår.
 2. Dog af sina sår den 5 mars 1710.
 3. Dog strax efter af sina sår.
 4. Den tryckta förlustlistan, jämförd med flera styrkebesked (de senare K.)
 5. Burenskiöld och Bildstein återkommo på paroll till Sverige redan den 17 mars och återvände till fångenskapen i Danmark den 14 maj i sällskap med Falkengren, som äfven på paroll varit lössläppt. Burenskiöld utväxlades på hösten 1710.