Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen


 


 
 

 

 

 
  
 

 

 

Örjan Martinsson
 

af Arthur Stille
 

Bilagor.

 

Biografiska data.

I. Svenskar.

Adlersten, Göran, (före adlandet Pihlman), född omkring 1640, kamrerare vid generalguvernementet i Skåne 1679, generalkrigskommissaric i Karl XII:s krig 1700, landshöfding i Blekinge 1706, † 10/3 1713

Ascheberg, Kristian Ludvig, f. 1662 4/6, öfverste för Änkedrottningens lifregemente 1693, generalmajor 1709, generallöjtnant, † 1722 1/2

Bennet, Vilhelm, f. 1680 1/11, volontär vid Soops regemente i Riga 1694, furir 1695, sergeant 1699, löjtnant 1701, kapten 1704, major vid Kronobergs regemente 1709, öfverstlöjtnant vid Upplands tre- och femmänningsregemente s. å., öfverste där 1710, generalmajor 1717, landshöfding i Halland 1728 och i Malmöhus län 1737, öfverkommendant i Malmö s. å., † 1740 18/11.

Bildstein, Eberhard, f. 1673 22/7, tjänade i spanska successionskriget, generaladjutant 1710, öfverste för Kronobergs regemente 1727, afsked med generallöjtnants rang 1746, † 1758 13/2.

Bildstein, Karl, f. tidigast 1677, löjtnant vid Björneborgs regemente 1698, lifdrabant 1701, öfverstlöjtnant vid Upplands femmänningsregemente till fots 1710, öfverste där s. å. generalmajor 1717, öfverste för Björneborgs regemente 1723, † 15/7 1726.

Bildt, Daniel, f. 1671, musketör i den norska armen 1691, fänrik där 1691 och löjtnant, ryttmästare i svensk tjänst 1700, generaladjutant, vid armén mot Norge 1709 och vid skånska armén 1710, öfverste för åtskilliga regementen, † 1723.

Björnberg, Karl, f. 1656 11/7, fänrik 1676 vid Helsinge regemente, löjtnant 1678, Kapten 1696, öfverstlöjtnant vid ett tremänningsregemente 1701, öfverste för Kalmar regemente 1709, afsked 1716, † 1721 19/4.

Boije af Gennäs, Krister, f. 1678 4/11, ryttmästare vid Skånska tremänningsregementet till häst 1703, generaladjutant hos Stenbock 1710, öfverstlöjtnant vid Lewenhaupts regemente 1712, öfverste för Västgöta tre- och femmänningsregemente 1717, afsked 1719, † 1751 25/9.

Sidan 371

Bonde, Karl Henrik, f. 1679 14/3, lifdrabant 1700, major vid Smålands kavalleri 1709, öfverstlöjtnant där 1710, afsked 1712, 1722 15/12.

Braun, Johan, (före adlandet Brun) f. 1659 29/6, underofficer i dansk tjänst 1675, fänrik i svensk tjänst 1676, kapten 1687, öfverstlöjtnant 1701, öfverste vid Upplands regemente 1709, 5/3 1710 af blessyrer, erhållna i slaget vid Helsingborg.

Burenskiöld, Jakob, f. 1655 25/12, ryttmästare vid Nils Gyllenstiernas kavalleriregemente 1676, afsked 1680, under några år i fransk maltesisk och kejserlig tjänst, ryttmästare vid Östgöta kavalleri 1687, öfverste för Västgöta kavalleri 1704, generalmajor och landshöfding i Linköping 1706, generallöjtnant 1710, guvernör i Skåne s. a., t. f. öfverståthållare i Stockholm s. a., kommenderande general i Bohuslän 1711, afsked 1716, 1738 24/2.

Clerck, Hans, f. 1639 3/6, amiral 1676, landshöfding i Västerbotten 1680 och i Kalmar 1683, landshöfding i Södermanland 1693, landtmarskalk 1710, kungl. råd och president i Göta Hofrätt s. å., 1711 11/4.

Coijet, Gustaf Vilhelm, f. 1678 3/5, kapten vid Erik Sparres regemente i Frankrike 1699, kapten vid Birckholtz' dragoner i Holstein 1700, kapten vid Skånska ståndsdragonerna s. å., major vid norra skånska kavalleriregementet 1709, öfverstlöjtnant på Södermanlands regemente 1710, vid Västgöta kavalleriregemente s. å., vid Älfsborgs regemente s. å. och vid Kalmar regemente 1711, öfverste för Upplands regemente 1712, generalmajor 1719, 1730 på Köpenhamns kastell, där han satt fängslad för stämplingar till förmån för det holstein-gottorpska huset.

Cronberg, Magnus, f. 1668 21/8, löjtnant 1698 vid Västerbottens regemente, öfverstlöjtnant vid Västgöta kavalleri 1704, öfverste för Västerbottens regemente 1710, generalmajor 1717, landshöfding i Västerbotten s. å., i Uppsala 1719, generallöjtnant s. å., generalfälttygmästare 1728, 1740 23/4.

Cronhjelm, Gustaf, f. 1664 18/7, kammarherre hos kronprinsen 1688, landshöfding i Västmanland 1698, landtmarskalk 1710, President i Wismartribunalet och kungl. råd s. å., kanslipresident 1719, 1737 3/6.

Cronhjelm, Salomon, f. 1666, landshöfding i Nerike och Värmland 1701, öfverhofstallmästare 1717, riksråd 1719, 1724 24/2.

Cronstedt, Karl, (före adlandet Olderman) f. 1672 22/5, fänrik vid artilleriet 1701, löjtnant 1702, kapten 1704, major 1710, öfverstlöjtnant s. å., öfverste 1713, generallöjtnant 1720, general en chef i Finland 1739, president i krigskollegium 1740, 1750 13/12.

Crusebjörn, Frans Johan, f. 1675, lifdrabant 1700, kapten vid Krassaus dragoner, major vid Södra skånska kavalleriregementet 1706, major vid Lifregementet till häst 1709, öfverstlöjtnant vid Östgöta kavalleri 1711. —

Sidan 372

Dahlepil, Henrik, f. 1639, löjtnant vid södra Skånska kavalleriregementet 1682, kapten vid samma regemente, enligt uppgift 1734.

Danckwardt, Henrik, löjtnant vid Hugo Hamiltons regemente 1703, slutligen öfverstlöjtnant därstädes, öfverste och kommendant i Marstrand 1716, kapitulerade 1719 26/7, halshuggen härför i Göteborg i oktober 1719.

De la Gardie, Adam Karl, f. 1664, öfverste för ett värfvadt infanteriregemente i Livland 1700, landshöfding i Kalmar 1710, generalmajors titel 1716, generallöjtnants titel 1719, 1721 1/1.

De Witte, Peter, löjtnant vid lifdragonerna 1705, kapten 1707 och hemförlofvad för sina blessyrers skull, major vid Kronobergs regemente 1709, öfverstlöjtnant 1710.

Dreffensköld, Jakob, musketör vid gardet 1685, löjtnant vid Tiesenhausens regemente 1688, öfverstlöjtnant vid Köhlers regemente.

Dücker, Johan Henrik, f. c:a 1660, page hos Otto Wilhelm von Fersen 1676, fänrik 1686, löjtnant 1689, fången i Ryssland, men utväxlad, öfverstlöjtnant för Smålands kavalleriregemente, på Dybeck i Skåne 1710 28/8.

Dücker, Karl Gustaf, f. 1663, vid Fürstenbergs regemente i Frankrike 1688, major där, generaladjutant i svensk tjänst 1700, öfverste för ett dragonregemente 1703, generalmajor 1710, generallöjtnant 1711, general 1713, riksråd 1718, fältmarskalk 1719, President i krigskollegium 1720, 1732 3/7.

Falkenberg, Melcher, f. 1677 22/5, soldat vid ett svenskt regemente i Halland 1696, fänrik 1697, kapten vid Lewenhaupts regemente 1703, major 1707, öfverstlöjtnant vid Västmanlands regemente 1709, dödligt sårad vid Moss d. 13/4 1716, död följande dag.

Falkengren, Abraham, f. 1670 24/7, ryttmästare vid Smålands kavalleri 1709, majors afsked 1727, 1738 10/7.

Faltzburg, Axel, f. 1645, kapten vid gardet 1676, major, öfverste för Lifregementet till fot 1693, kommendant i Malmö 1694, generalmajor och landshöfding i Göteborg 1708, i Älfsborgs län 1709, i Halland 1710, 1728 18/9.

Faltzburg, Gustaf, f. 1650 25/11, assessor i Svea hofrätt 1688, vicepresident där 1696, landshöfding i Wäxjö 1706, president i Wismartribunalet 1710, 1719 11/10.

Feltstjerna, Lorentz, f. 1675 30/3, ryttmästare på Västgöta kavalleriregemente 1710, 1716 9/12.

von Fersen, Hans, f. 1683 2/3, ryttmästare vid Riksänkedrottningens lifregemente till häst, major 1710, generaladjutant vid bohuslänska armén 1711, öfverste s. å., generalmajor 1719, generallöjtnant 1720, president i Svea hofrätt 1731, 1736 25/5.

Fersen, Reinhold Johan, f. 1646, Volontär i kurländsk tjänst 1671, major vid ett finskt dragonregemente 1675. öfverstlöjtnant vid Västerbottens regemente 1677, öfverste där 1684, generalmajor och kommendant i Göteborg 1702, Landshöfding i Halland 1705,

Sidan 373

generallöjtnant 1709, guvernör i Wismar 1710, kungl. råd 1711, president i Svea hofrätt 1715, 1716 10/12.

Fleetwood, Georg Miles, f. 1678 12/4, fänrik 1696, löjtnant 1700, kapten 1703, major vid Älfsborgs regemente 1710, stupade vid Helsingborg 28/2 1710.

Fleetwood, Georg Wilhelm, f. 1669 26/9, fänrik 1689, löjtnant 1693, kapten 1699, major vid Skånska tremänningskavalleriet 1700, öfverstlöjtnant vid Jönköpings regemente 1709, öfverste för Upplands infanteriregemente 1711, generalmajor 1717, landshöfding i Kalmar 1721, 1728 17/4.

Flygare, Jonas Gustaf, (adlad Flygarell) f. 1666, löjtnant vid fältartilleriet 1706, kapten 1710, major 1717, afsked 1746, 1748 5/5.

Fock, Frans Evald, f. 1657 3/3, major 1699, öfverste för Kalmar regemente 1709, 1738 14/2.

Forbes, Alexander, f. 1670, fänrik 1700, löjtnant 1701, major vid Upplands regemente 1709, stupade vid Helsingborg 28/2 1710.

Gemzæus, Andreas, f. 1682, Student 1696, prästvigd 1707, magister 1719, kyrkoherde i Önnestad 1711, 1758 3/7.

Gerdten, Karl Kristofer, fänrik vid Putbuska regementet 1700, löjtnant där 1701 och vid A. L. Lewenhaupts regemente 1702, kapten där 1705, major vid Kalmar regemente oktober 1709, öfverstlöjtnant där 1715, öfverste för Jämtlands regemente 1717, död sannolikt 1727.

Gripensköld, Magnus, f. 1665, fänrik vid Östgöta infanteri 1685, öfverstlöjtnant vid Östgöta infanteri, död vid armén vid gränsen mot Norge 1712 12/4.

Grundel, Jakob, f. 1657 29/12, konduktör vid fortifikationen 1673, volontär på flottan 1675, löjtnant vid Helsinge regemente 1676, kapten s. å., major vid Dalregernentet 1694, öfverstlöjtnant 1698, öfverste på Södermanlands regemente 1709, öfverste för gardet, landshöfding på Gottland 1719, i Västerbotten s. å., generalmajor 1720, generallöjtnant 1733, 1737 4/1, (bror till fältmarskalken
Helmfelt).

Gyllenbjelke, Håkan, (före adlandet Wännberg) f. på 1650-talet, korpral vid norra Skånska kavalleriregementet 1691, öfverstlöjtnant 1709, 1719 22/11.

Gyllengahm, Gabriel, (före adlandet Gahm), ryttare vid lifregementet 1677, lifdrabant 1678, öfverstlöjtnant vid Lewenhaupts tre- och femmänningsregemente 1700, 1722.

Gyllenstierna, Göran, f. c:a 1660, kapten vid Lewenhaupts regemente 1688, öfverste för Skånska tremänningsregementet 1700, generalmajor 1710, afsked 1718, 1736.

Gyllenstierna, Karl, f. 1649 4/2, kammarherre 1668, guvernör öfver Änkedrottningens lifgeding 1677, kungl. råd 1687, president i kammarrevisionen 1697 och i Svea hofrätt 1718, kansler för Åbo akademi 1719, 1723 6/6.

Sidan 374

Hamilton, Hugo, f. i Irland, tjänade först i England, fänrik vid Älfsborgs regemente 1680, kapten 1685, major vid Västgötadals regemente 1698, öfverste för Smålands fyr- och femmänningsregemente till fot 1703, kommendant i Malmö, öfverste för Jönköpings regemente 1710, generalmajor s. å., öfverkommendant i Göteborg 1711, generallöjtnant och landshöfding i Västernorrland 1716, general och generalfälttygmästare 1719, 1724 19/1.

Hammarberg, Gustaf, (före adlandet Hammarin) f. 1653 17/8, anställd vid svenska ambassaden till England, Holland och Köln 1672, sekreterare i Göta hofrätt 1677, öfverjägmästare i Småland 1684 och i Skåne, Halland. Blekinge och Östergötland 1697, afsked 1714, 1731 23/7.

Hammarberg, Henrik, (»Stenbocks kurir»), född 1686 27/9 auskultant i Göta hofrätt, ryttmästare vid norra Skånska kavalleriregementet 1710, afsked 1719, häradshöfding i Luggude, Rönnebergs och Onsjö härader s. å., lagman i Uppland 1737, vicepresident i Göta hofrätt 1739, president i Svea hofrätt 1751, afsked 1753, 1768 25/1.

Hastfehr, Otthard Johann, var 1707 kapten vid Schomers regemente, blef 1709 major där, stupade vid Helsingborg 28/2 1710.

Hierta, Lars, f. 1648 28/10, ryttmästare vid Västgöta regemente 1676, öfverste för Upplands fyr- och femmänningsregemente till häst 1703, öfverste för Västgöta regemente 1708, generalmajors afsked 1710, 1711 17/1.

Hierta, Sven, f. 1661 7/8, ryttmästare vid Västgöta regemente, afsked 1710, 1737 7/11.

Hoghusen, Johan, f. 1634 4/4, kommissarie i kammar- och reduktionskollegiet 1668, generalproviantmästare vid hären i Skåne 1675, krigskommissarie 1677, krigsråd 1685, landshöfding i Uppland och ståthållare på Uppsala slott 1695, afsked 1714, 1715 24/12.

Hästesko, Nils, fänrik vid Upplands regemente 1682, löjtnant där 1689, major vid Skånska ståndsdragonerna 1700, öfverstlöjtnant 1703, öfverste för Kronobergs regemente, afsked 1714, 1724 12/3.

Ingelotz, Bernt Simon, f. 1685 23/1, löjtnant vid ståndsdragonerna 1707, ryttmästare vid Södra skånska kavalleriregementet 1709, major 1713, öfverstlöjtnants afsked 1734, 1765 28/4.

Kagg, Lars, f. 1661, fänrik vid Västgötadals regemente 1682, kapten 1696, major 1705, öfverstlöjtnant vid Kronobergs regemente 1709, 1710 26/2 i Lund.

Kanterberg, Hans, volontär vid gardet 1695, sergeant vid artilleriet 1699, löjtnant vid Västmanlands regemente 1701 och kapten 1703, kapten vid de Skånska ståndsdragonerna 1706, major vid Adelsfanan 1709, senast 1722.

Kruse, Henning Adolf, f. på 1650-talet, ryttmästare vid Adelsfanan 1687, öfverstlöjtnant där 1701, öfverstlöjtnant på Gyllenstiernas regemente 1705, öfverste för Adelsfanan 1709, afsked 1710, 1712 5/8.

Sidan 375

Köhler, Fredrik von, f. på 1640-talet i Livland, pikenerare vid gardet 1669, löjtnant vid Königsmarks regemente i Holland 1674, kapten vid Budbergs finska dragoner 1676, major 1694, öfverste för Upplands tremänningsregemente till häst 1700, öfverste för Västgöta och Smålands tre- och femmänningsregemente till fot, generallöjtnants afsked 1723 s. å.

Lagercrantz, Karl Otto, f. 1683, löjtnant vid kavalleriet, major vid Västgöta kavalleriregemente 1712, öfverste för Älfsborgs regemente 1740, 1756 15/12.

Lannerstjerna, Peter, (före adlandet Lannéer) f. 1680 22/9, kapten vid Kronobergs regemente 1709, kommendant i Helsingborg 1710, öfverste och kommendant i Landskrona 1742, 1748 23/3.

Lewenhaupt, Gustaf Fredrik, f. 1658, ryttmästare i fransk tjänst, öfverste i veneziansk tjänst, i hvilken han stridde mot turkarna på Morea, afsked 1697, öfverste för Västgöta tre- och femmänningsregemente 1701, generalmajor 1710, afsked 1717, 1723 10/2.

Lillie, Karl, f. 1683 6/4, kapten vid Jönköpings regemente 1709, öfverste för Västgötadals regemente 1745, 1749 9/6.

Lindhjelm, Mårten, (före adlandet Lindeberg) f. 1638, ryttare vid lifregementet 1657, major 1674, deltog i slagen vid Fyllebro, Lund och Sireköpinge, öfverste 1677, landshöfding i Nyland 1695, i Jönköping 1696, afsked 1716, 1720 12/3.

Löwe, Gerhard Fredrik, major vid Östgöta infanteriregemente, afgick ur svensk tjänst 1711, skall hafva blifvit generalmajor i rysk tjänst.

Malmberg, Peter, (sedermera adlad Palmcreutz) f. 1672 15/12, guvernementskamrer i Malmö 1708, generalkrigskommissarie 1709, krigsråds afsked 1728, 1738 28/7.

Meijendorff von Yxkull, Lago, f. 1662, öfverstlöjtnant vid Lifregementet, öfverste vid samma regemente, 1730 27/2.

Meijerfelt, Johan August, f. 1664, löjtnant vid Pahlens regemente 1688, kapten vid Hastfehrs svenska infanteriregemente i Holland 1693, öfverste vid Åbo läns kavalleri 1702, öfverste för ett värfvadt dragonregemente 1703, generallöjtnant och kommendant i Stettin 1710, viceguvernör där 1711, general s. å., generalguvernör i Pommern och kungl. råd 1713, 1749 9/11.

Morman, Anton Johan, f. 1672, ryttmästare vid Gyllenstiernas skånska tre- och femmänningsregemente 1701, major där 1708, afsked för sina blessyrer 1710,   l737 3/12.

Nieroth, Karl, f. c:a 1650 i Finland, kornett 1671, ryttmästare vid Lifregementet 1677, öfverstlöjtnant vid Södra skånska kavalleriregementet 1692, generalmajor 1700, generallöjtnant 1704, segrade vid Warschau 1705, kungl. råd, president i Göta hofrätt, kommenderade mot Norge 1709—1710, general en chef i Finland 1710, 1712 25/1.

von der Noth, Lamoral, f. 1663, öfverste för Upplands fyr- och

Sidan 376

femmänningsregemente 1703, stupade i slaget vid Helsingborg d. 28/2 1710.

Odelström, Erik, f. 1684 9/6, kapten vid Dückers dragoner 1707, fången i Ukrajna, men hemkom s. å., major vid Lewenhaupts regemente 1709, öfverstlöjtnant där 1710, vid lifdragonerna 1711, landshöfding i Västernorrland 1739, afsked 1749, 1753 8/2.

Ollonberg, Karl, f. 1677 6/1, Volontär vid gardet 1700, fänrik vid bergsbataljonen 1701, löjtnant 1702, kapten vid Hugo Hamiltons regemente 1703, major vid v. d. Noths regemente 1709, generaladjutant vid Skånska armén 1711, öfverstlöjtnant vid Östra skånska infanteriregementet 1711, öfverste där 1718, öfverste för Västgötadals regemente 1735, 1745 21/8.

Palmqvist, Magnus, f. 1660 28/8, musketör vid gardet 1678, deltog i kriget i Flandern i de allierades tjänst 1689 — 1690 och i franska armén 1692, o. ff. öfverste och kommendant i Wismar 1699, direktör vid fortifikationen 1706, generalmajor, generallöjtnant 1719, landshöfding i Västernorrland s. å., president i bergskollegium 1727, 1729 27/7.

Rehbinder, Karl Otto, löjtnant 1703, kapten 1705, major vid Hamiltons fyr- och femmänningsregemente.

Rehnberg, Zacharias, f. 1685 3/12, kapten vid Jönköpings regemente 1709, major vid Östgöta infanteriregemente 1720, 1756 28/7.

Ridderskötd, Kristian, (före adlandet Kohlmäter) f. 1648 23/5, i holländsk tjänst 1671, drabant i svensk tjänst 1675, löjtnant 1680, major på Södra skånska kavalleriregementet 1702, öfverstlöjtnant vid Södra skånska kavalleriregementet 1704, öfverstes afsked 1706, ånyo öfverste 1709, afsked 1710, 1726 3/9.

Roland, Erik, f. 1675 11/9, sekreterare vid generalkrigskommissariatet under fälttåget i Polen 1702, fältsekreterare vid armén i Skåne 1710, kungl. sekreterares titel 1719, adlad samma år, afsked 1733 med kansliråds titel, 1754 4/5.

Roxendorff, Bertil, (före adlandet Roxman) f. 1657, ryttare vid Östgöta kavalleriregemente, deltog i det tyska kriget 1675 — 1679, löjtnant, 1690, ryttmästare 1700, major 1704, adlad 1705, öfverstlöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente s. å., öfverstes afsked 1706, ånyo öfverste 1709, 1711 12/10.

Schomer, Johann Baptista, chef för det sachsiska värfvade infanteriregementet, öfverste 1707 — 1711, från 1712 generalmajor, utnämnd därtill i Bender 11/11 1711, stupade den 23/6 1716 vid Fredrikshall. Var utan tvifvel af adlig börd. Hans sigill visar en sköld, styckad af en smal sträng, i öfre fältet tre liljor, i nedre en trana.

Silfversparre, Johan Karl, f. 1682, vid flottan 1696, kornett vid ståndsdragonerna 1702, löjtnant vid Köhlers regemente och kapten där 1704, kapten vid Kronobergs regemente 1709, major 1710, öfverste för Helsinge regemente 1719, afsked 1750, 1758.

Sidan 377

Sinclair, William, f. mellan 1652 och 1656, öfverste för ett värfvadt infanteriregemente, kommendant i Landskrona, generalmajor, 1715 2/2, (fader till Malcolm Sinclair).

Skytte, Karl Gustaf, f. c:a 1650, fänrik 1668, löjtnant 1671, major 1673, generaladjutant under Karl XI:s krig vid armén mot Norge, öfverste 1677, kommendant i Kristianstad 1678, i Dorpat 1697, generalmajor 1706, generallöjtnant 1709, viceguvernör i Skåne 1711, guvernör där 1716, 1717.

Soop, Gustaf, ryttmästare vid Riksänkedrottningens lifregemente till häst 1692, major där 1704, afsked 1711.

Soop, Karl Gustaf, f. 1659 10/4, kammarherre hos änkedrottningen Hedvig Eleonora, landshöfding i Skaraborgs län 1707, 1711.

Sparre, Axel, f. på 1660-talet, fänrik 1688, var därefter i utrikes tjänst, major vid Lewenhaupts tre- och femmänningsregemente, öfverstlöjtnant vid Skånska tre- och femmänningsregementet, öfverste för Västgöta ståndsdragoner, 1717.

Sparrfelt, Anders, f. 1645, kanslijunkare 1668, kapten vid Ture Oxenstjernas regemente 1674, major vid Västerbottens regemente 1676, öfverstlöjtnant 1676, i holländsk tjänst kommenderad i Breda 1689, öfverste i holländsk tjänst 1691, öfverste för Älfsborgs regemente 1698, generalmajor 1709, landshöfding i Älfsborgs län 1710, afsked 1716, 1730 14/3.

Stenbock, Magnus, f. 1664 12/5, löjtnant vid Lifgardet 1688, major vid Bielkes regemente i Frankrike, generaladjutant hos prins Ludvig af Baden, öfverstlöjtnant vid Wellingkska regementet i Stade, öfverste för Kalmar regemente 1696, kommendant i Wismar, öfverste för Dalregementet 1700, generalmajor, öfverste för ett dragonregemente 1704, generallöjtnant 1706, generalguvernör i Skåne, kungl. råd 1710, fältmarskalk 1712, död i Kjöbenhavn 23/2 1717. Begrafven i Uppsala domkyrka.

Stjernblad, Josua, (före adlandet Fistulator) f. 1658 16/1, öfvertullinspektor i Skåne, öfverkrigskommissarie, 1718.

Stjerncrants, Per, f. 1681 4/11, kapten vid Karelska regementet 1705, generaladjutant vid Skånska armén 1709, öfverste för Östgöta infanteriregemente 1717, landshöfding i Nylands län 1719, 1737 30/4.

Storckenfelt, Johan Claudius, korpral 1674 och furir 1675 vid Ture Oxenstiernas regemente, kvartermästare 1692, major vid Östgöta kavalleriregemente, 1710 12/12.

Straelborn, Eberhard, von, var 1688 kapten vid Nils Bielkes utländska värfvade infanteriregemente, senare öfverstlöjtnant och chef för en af de sachsiska bataljonerna i svensk tjänst.

Strömfelt, Johan Karl, f. 1678, major på Jönköpings regemente, generallöjtnant, riksråd 1727, 1736 26/10.

Taube, Gustaf Adam, f. 1673 1/12, kornett 1684, löjtnant 1689, öfverste för ett värfvadt dragonregemente, generalmajor 1710, öfverste för Skånska dragonregementet s. å. generallöjtnant 1711,

Sidan 378

befälhafvare i Pommern 1712, guvernör i Wismar 1713, öfverståthållare 1716, riksråd 1719, fältmarskalk s. å., 1732 14/10.

Tranhjelm, Sven, (före adlandet Trana) f. 1665, volontär vid gardet 1687, fältväbel vid Bielkes regemente i Brabant, fänrik i holländsk tjänst 1690 och vid Älfsborgs regemente 1691, löjtnant 1694, kapten 1701, major vid Älfsborgs regemente 1709, öfverstlöjtnant där 1710 och vid Jönköpings regemente 1711, 1732 19/5.

Troilius, Olaus, f. 1669 30/11, regementspastor vid norra Skånska kavalleriregementet 1697, kyrkoherde i Hellestad 1700 och i Helsingborg 1705, öfverfältpredikant under skånska fälttåget, kyrkoherde i Jämshög 1711, prost i Willands härad 1714, riksdagsman 1719, 1727 17/1.

Tunderfelt, Gustaf Johan, (före adlandet de Rodes) f. 1656 7/2, fänrik vid Narvas garnison 1681, 1683 i kejserlig tjänst, öfverstlöjtnant vid Wellingks infanteri i Narva 1700, öfverste för Västmanlands regemente, stupade vid Helsingborg 28/2 1710.

Tungelfelt, Anders, f. 1681 17/3, furir vid gardet 1701, löjtnant vid Taubes dragonregemente 1704, kapten 1707, lifdrabant, deltog i kalabaliken 1713, öfverstlöjtnants karaktär 1723, öfverste för Bohusläns dragoner 1740, landshöfding i Jönköping 1747, 1751 15/3.

Wachtmeister, Hans, f. 1641 24/12, volontär på engelska flottan 1665, kaptenlöjtnant 1666, amiralitetskapten 1675, vice amiral 1676, amiral s. å., öfveramiral 1678, generalamiral 1681, kungl. råd s. å., 1714 5/2 i Stockholm.

von Virken, Johan Otto, f. 1657 14/7, kapten vid artilleriet 1694, öfverste vid artilleriet i Hannover, afsked 1729 med generalmajors titel, 1750 1/9.

II. Danskar.

Arnoldt, Hans Jakob, f. 21/4 1669, deltog i krigen i Irland, Italien, Ungern och Nederländerna, major vid lifgardet 1702, öfverste för andra danska infanteriregementet 1710 (efter slaget vid Helsingborg), generalmajor 1722, kommendant i Rendsburg 1728, kommenderande general i Norge 1736, fältmarskalk 1749, 24/12 1758.

Bibow, Hans Henrik, af mecklenburgsk adelssläkt, major i lifregementets dragoner med öfverstlöjtnants titel, chef där 1713, 22/2 1720.

Biege, Rudolf Reinhard, chef för östsjælländska nationala infanteriregementet 1708, kommendant i Stade 1712 efter stadens eröfring, 1720.

Blücher, Lorentz, från Mecklenburg, född 1655, deltog i det

Sidan 379

skänska kriget som fänrik vid Trops dragoner, men öfvergick till fotfolket, chef 1702 för det jydska infanteriregementet, 1728.

Brockdorff, Ditlev, f. 1655, öfverste för tredje jydska nationalregementet 1692, deltog i strider i Flandern från 1701, hemkallad 1709, generalmajor och generalinspektör för rytteriet, 1737.

Bülow, Ernst Gotschalk, af mecklenburgsk släkt, f. 1674, gick 1692 i fransk krigstjänst, kapten i danska fotgardet 1700, chef för ett dragonregemente 1710, 27/12 1721.

Cormaillon, Charles Damas de, emigrerad fransk hugenott, generalmajor i dansk tjänst 1684, generaladjutant hos Fredrik IV 1700, biträdde vid Köpenhamns försvar, generallöjtnant och kommendant i Köpenhamn 1700, 7/5 1712.

Danckwardt, Kristian Albrecht, fänrik 1684, 1690 i sachsisk tjänst, därefter i fransk tjänst, kompanichef vid danska fotgardet 1699, öfverstlöjtnant där 1709, den 11 mars 1710 af sina i slaget undfångna sår.

Danneskjold-Laurvigen, Ferdinand Anton, f. 1688 1/7, öfverste för andra fyenska kavalleriregementet, geheimeråd 1713, 1754 18/9.

Deden, Ebbe Claus, f. 1675, deltog i fälttåget i Brabant 1704, chef för tredje jydska ryttarregementet 1718, generalmajor 1720, afsked 1727, 1728.

Dewitz, Franz Joachim, f. 1666 17/10 i Mecklenburg, page vid Kristian V:s hof, deltog i kriget mot turkarna, löjtnant vid lifregementet till häst, gick 1689 med Donops regemente till Irland och deltog äfven i kriget i Flandern, ryttmästare 1690, major 1692, öfverstlöjtnant 1697, sändes 1701 i sjömakternas tjänst som öfverste för holsteinska kyrassiärregementet, 1706 brigadjär, 1709 på Marlborough's rekommendation generalmajor, 1710 kommenderande efter Rantzau, 1711 generallöjtnant, kommenderade högra flygeln vid Gadebusch, chef för den rytteriafdelning, som åstadkom förbindelse med ryssarna, var med vid Tönningens kapitulation, i diplomatisk mission till Berlin 1718, general s. å., kommenderade de danska trupperna på Rügen 1715, särskildt vid landstigningen och vid Stresow, generalguvernör öfver Vorpommern och Rügen, riddare af Elefanterorden 1716, öfvergeneral vid Wismars fall 1716, 9/9 1719.

Donop, Simon Henrik, af hessisk släkt, öfverstlöjtnant 1704, öfverste för Leegels regemente 8/3 1710, generalmajor 1716, amtman på Antvorskov 1723, 1727.

Due, Manderup, f. 1668 3/2, fänrik 1686, deltog i expeditionen till Irland 1689 och i striderna i Flandern 1691, öfverste för västsjælländska nationala regementet 1707 och för Drottningens lifregemente 1708, svårt sårad i slaget vid Helsingborg och död följande natt.

Sidan 380

Eickstedt, Valentin, född på Hohenholz vid Stettin 1669 13/12, 1685 sekondlöjtnant i dansk tjänst, kapten 1688, major 1693, öfverstlöjtnant 1697, var i hög gunst hos Fredrik IV och blef 1701 öfverste för Ribe stifts regemente, men förrän detta upprättats öfverstlöjtnant vid grenadjärregementet, 1704 kammarherre, 1706 brigadjär, 1708 öfverste för grenadjärregementet med generalmajors rang, öfverkrigssekreterare 1710, amtrnan öfver Frederiksborgs och Kronborgs amter 3/5. 1717, på Fredoriksborg 17/9 1718.

Eyffer, Hans, fänrik vid Croys regemente i det skånska kriget, deltog i fälttågen i Ungarn och Sachsen, chef för första jydska ryttarregementet, afsked 1714.

Eynden, Albrecht Filip, af holländsk härkomst men sannolikt född i Norge 1665, löjtnant i drabantgardet 1685, kaptenlöjtnant 1692 vid sjælländska infanteriregementet, kapten där 1694, gick som brigadmajor med hjälptrupper till Sachsen 1700 och 1701 till Nederländerna såsom öfverstlöjtnant vid prins Karls regemente, sårad vid Höchstädt, öfverste 1704 och chef för fyenska infanteriregementet i Skåne 1709—1710 och i Nordtyskland 1711, generalmajor s. å. och kommendant i Stade 1712, generallöjtnant 1716, »interimschef» för armén på Sjælland 1716 då Karl XII:s landgång syntes hota, afsked 1725, 19/4 1731.

Fursmann, Kristian, major vid ett danskt regemente i kejserlig tjänst, öfverstlöjtnant vid sunnanfjällska dragonerna, chef för jydska landtdragonerna, generalmajor 1711, 15/2 1712.

Gaffron, Adam Abraham, född i Schlesien, gick i dansk tjänst, fänrik i fotgardet 1683, deltog i fälttågen i Irland och Nederländerna, major vid grenadjärerna 1701, öfverste 1706, chef för marinregementet, öfverste för grenadjärerna 1710, generalmajor 1712, deltog i fälttågen i Nordtyskland och Norge, 1718 efter Karl XII:s död kommenderad att spärra återvägen för Armfelt, 1720 kommendant i Nyborg, generallöjtnant 1734, 1738.

Gersdorff, Frederik, f. 11/4, 1651, sannolikt i Norge, tjänte under det skånska kriget vid hästgardet, 1678 öfverstlöjtnant vid andra jydska infanteriregementet, öfverste för marinregementet 1684, generalmajor 1699, sekundchef för de danska hjälptrupperna, i kejserlig tjänst 1704, 1708 generallöjtnant och chef för kåren, 1709 under Rewentlow i Skåne, men snart sänd som nästkommenderande under Karl Rudolf af Würtemberg till Flandern. Återkom 1714, 6/5 1724.

Giese, Joachim Kristoffer, justitsråd och etatsråd, deputerad i generalkrigskommissariatet, amtman i Wordingborg 1712, 6/7 1719.

Gyldenlöve, Ulrik Kristian, son af Kristian V och Sofie Amalie Moth, född
1678, amiral 1696, amiralitetspresident 1697, högstkommenderande för flottan 1700, kommando öfver flottan 1709, förde befäl i Kögebukt 1710. generalamiral 1711,
8/12 1719.

Sidan 381

Heinsohn, Marcus, inträdde vid fortifikationen 1685, major 1703, gick i rysk tjänst, hemkom 1708. Öfverste 1710 och chef för den danska fortifikationsstaten, kommendant i Fredriksort 1723. 1737 23/9.

Hessen-Philippsthal, Karl, landtgrefve af, kusin till konung Fredrik IV:s drottning, f. 1682 23/9, major och kompanichef vid gardet 1700, öfverstlöjtnant 1703, öfverste 1704 för eget regemente, brigadjär 1709, sårad i slaget vid Helsingborg, generalmajor 1710, deltog i kriget i Flandern 1710—1714 och i Pommern 1715, sårad vid landstigningen på Rügen, gick i österrikisk tjänst och blef där fältmarskalklöjtnant, 1770 8/5.

Holck, Kristian Frederik, öfverste för första fyenska nationala ryttarregementet 1705, sårad i slaget vid Helsingborg och död strax därefter af sina sår.

Holsteen, Kristian Adolf, f. 1669, tjänade i hjälptrupperna i Flandern, chef för lifregementets dragoner i oktober 1709, stupade i slaget vid Helsingborg.

Huitfeldt, Hartvig, f. 1677 12/8 på Fredrikssten, tjänade 1692 — 1698 i den franska hären i Gyldenlöves »Royal Danois», löjtnant 1700, generaladjutant 1709—1710 i Skåne, öfverstlöjtnant vid andra trondhjemska regementet 1710, öfverste för det bergenhusiska regementet 1712, deltog i de norska fälttågen 1716— 1718, kommendant i Marstrand 1719 och generalmajor, kommendant i Fredriksstad 1740, general 1746, 1748 2/6.

Juel, Erik, f. omkring 1662, i tjänst till sjöss 1679, fänrik vid fotgardet 1684, kapten vid jydska infanteriregementet 1688 och vid marinregementet 1689, öfverste för det Viborg—Laaländska nationalregementet 1705, brigadjär 1710 (efter slaget vid Helsingborg), generalmajor 1717, kommendant i Glückstadt 1724, generallöjtnant 1734, 1/5 1742.

Klepping, Lothar Adolf Henrik, deltog i fälttågen i Irland och Flandern, kapten i grenadjärkåren, generaladjutant hos Reventlow 1709—1710, öfverstlöjtnant 1709, dödligt sårad i sept. 1712 i närheten af Rostock under en ridt som kurir till tsaren.

Lattorf, Johann Heinrich, från Anhalt, hade tjänat i de danska hjälptrupperna i Irland, Flandern och Brabant, chef 1708 för prins Kristians regemente, stupade i slaget vid Helsingborg 1710.

Leegaard, Frederik, af en västjydsk släkt, var vid Lütkens regemente i slaget vid Lund 1676, fänrik vid Drottningens lifregemente 1680, gick 1690 till krigsskådeplatsen och gjorde tjänst i Luxembourgs här, kallade sig härefter de Leegardté. 1694 vid de danska hjälptrupperna i Ungarn, 1696 öfverste för första jydska infanteriregementet, 1698—1699 i Sachsen, 1700 i kriget i hertigdömena, brigadjär 1706, generalmajor 1709, generallöjtnant 1711, utmärkte sig vid Wismar och Gadebusch, förde den danska delen af belägringshären vid Wismar 1715—1716 1/2 1733.

Sidan 382

Leegel, Hans Frederik, härstammade från Sachsen-Weimar, f. 1645, kom som major vid ett münsterskt regemente till Danmark 1678, öfverstlöjnant 1691, utmärkte sig vid Humlebæk 1700, kommendant på Frederikssten 1704 och på Akershus 1706, 1707 åter chef för tredje sjælländska regementet, brigadjär och kommendant på Kronborg, afsked i december 1710, 7/10 1723.

Lente, Kristian, f. i Flensborg 29/3 1649, resident i spanska Nederland 1675 och i Holland 1679, e. o. gesandt i England 1680 och i Holland 1688, geheimeråd 1697 och envoyé vid fredskongressen i Rijswick, öfverkrigssekreterare 1699—1710, direktör för postväsendet 1712, stiftsbefallningsman öfver Fyen och Langeland 1717, statssekreterare efter Sehested 1721—1725, 2/11 1725.

Lepel, Caspar Adam, pommersk adelsman, hade tjänat i hjälptrupperna i Ungarn och Italien, chef för första danska värfvade fotregementet i oktober 1709, 1710.

Lövenhjelm, Hans, f. 1679 20/8, hette egentligen Brockenhuus men antog sin morfaders, den berömde generalmajor Lövenhjelms namn, öfverstlöjtnant vid dragonerna 1705, 1734.

Mejer, Bendix, varit i fransk tjänst, under fälttåget 1700 generaladjutant hos prins Karl Rudolf af Würtemberg, var 1703—1709 vid de danska hjälptrupperna i Flandern, kapten vid fotgardet 1705, generaladjutant hos Reventlow i Skåne, öfverste och generaladjutant hos Fredrik IV 1710, i diplomatisk mission till tsar Peter s. å. ackrediterad hos August II 1712—1714, e. o. gesandt hos konungen af Preussen 1715, 16/11 1721.

Mörner, Bernhard Joachim, af thüringsk släkt, öfverstlöjtnant i dansk tjänst 1701, deltog i fälttågen i Brabant och Tyskland, chef för hästgardet 1709, brigadjär 1710, generallöjtnant 1717, general 1734, 1741.

Prehn, Magnus Ernst, af mecklenburgsk släkt, öfverstlöjtnant under det spanska arfföljdskriget, generalmajor, afsked 1719, åter i tjänst 1729 som kommendant i Fredericia, 1730.

Rantzau, Jörgen, f. c:a 1652, var 1689 öfverste vid rytteriet, kämpade 1702—1709 bland auxiliärtrupperna i engelsk och holländsk tjänst, generalmajor 1705, generallöjtnantt 1709, befälhafvare i Skåne 1710 (efter Reventlow), kommenderade blokadkåren vid belägringen av Wismar, general, död i juni 1713.

Reventlow, Kristian Ditlev, f. 1671 21/6, son af storkansleren Reventlow och broder till drottning Anna Sofia, var 1694 i tjänst i hjälptrupperna i Flandern, s. å. i kejserlig tjänst som chef för ett värfvadt ryttarregemente, 1703 kommando öfver en kår, med hvilken han föll in i Italien, hade kommando i Italien och Ungarn, 1709 österrikisk fälttygmästare, öfverbefälhafvare öfver armen i Skåne 1709—1710, öfverpresident i Altona 1710, sändebud hos tsar Peter efter slaget vid Gadebusch, då han förmådde tsaren att följa efter svenskarna, 1738 1/10.

Sidan 383

Rodsten, Kristian, öfverste för ett danskt dragonregemente i Sydtyskland och Italien 1700—1703, chef för västsjælländska nationalinfanteriet, därpå för lifregementets dragoner, generalmajor 1709, interimskommendant i Helsingör 1711, generallöjtnant i det norska kavalleriet 1712, deltog i fälttåget i Nordtyskland 1713—1714, kommendant i Rendsburg, † 29/3 1728.

Schönfeld, Hans Kristoffer, var 1678 major och vice kommendant i Landskrona, deltog i fälttågen i Brabant, generallöjtnant 1708, kommendant i Kjöbenhavn 1712—1720, † 1727.

See, Claus, f. 1638, var ryttmästare i det skånska kriget, chef för ett rytteriregemente vid hjälptrupperna i Flandern, 1701 chef för första sjælländska rytteriregementet, 1707 brigadjär, lämnade i februari regementet till Brockenhus-Lövenhjelm.

Sprengel, Franz Heinrich Claus, från Mecklenburg, i dansk tjänst sedan det skånska kriget, 1704 chef för Sjællands landdragoner, stupade i slaget vid Helsingborg 1710.

Wilster, Peter Jakob, f. 1661, artilleriofficer, 1704 öfverstes karaktär i infanteriet, 1712 öfverste i artilleriet, 1719 kommendant i Glückstadt, † 1725.

Sidan 384

Sidorna 386 och 387
(klicka på bilden för att se den i större storlek)

Sidorna 388 och 389
(klicka på bilden för att se den i större storlek)

Tillbaka till bokens början eller till Karoliner-delens startsida.