Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan Martinsson
 


Vid slaget vid Narva hade de svenska regementena troligen följande uniformer och numerärer. Uniformsuppgifterna är hämtade från Lars-Eric Höglund medan styrkeuppgifterna kommer från Generalstabsverket "Karl XII på slagfältet" och Margus Laidres bok "Segern vid Narva". Höglunds bok nämner egentligen bara vilka färger de olika uniformsplaggen hade och inte så mycket om snittet på uniformerna. Med största sannolikhet såg de inte ut som den klassiska karolinska uniformen, det vill säga trekantiga hattar och uppvikta rockskört. Bland kavallerister förekom uppvikta rockskört vid den här tiden men det tycks inte ha varit allmänt och inget tyder på att infanterister hade börjat vika upp sina rockskört. Modet med trekantiga hattar var etablerat i Frankrike vid denna tid. Men av döma av bataljmålningar verkar det som om de svenska trupperna fortfarande befann sig i ett övergångsstadium med vanligen bara två sidor uppvikta, vilket förekom i olika kombinationer varav vissa kunde vara väldigt lika en trekantig hatt beroende på vilken vinkel man såg den ifrån.

Infanteri (5 889 man)
Livgardet Dalregementet Hälsinge

Västmanland

Närke-Värmland

Tiesenhausen

Lode

Sammansatt finskt regemente

1 700 man
6 bataljoner
661 man
2 bataljoner
568 man
2 bataljoner
556 man
3 bataljoner
732 man
2 bataljoner
360 man
1 bataljon
379 man
1 bataljon
933 man
4 bataljoner


Tiesenhausens regemente = Åbo, Björneborgs och Nylands tremänningar.
Lodes regemente = Tavastehus, Viborg och Savolax tremänningar.
Sammansatt finskt regemente = Kontingenter från Åbo, Björneborg, Nyland, Tavastehus, Viborg och Savolax regementen


Artilleri

334 man, 37 pjäser

Kavalleri (4 314 man)
 


Drabantkåren

Livdragon.

Åbo & Björneborg

Nyland

Karelska

Karelska lantdragon.

Nylands
3-männingar

Estniska adelsfanan

Estniska
 
158 man
2 skvadroner
514 man
8 skvadroner
750 man
7 skvadroner
650 man
9 skvadroner
700 man
7 skvadroner
302 man
4 skvadroner
340 man
4 skvadroner
400 man
3 skvadroner
500 man
3 skvadroner

Narvas garnison


Ingermanlands
garnisonsregemente

1 400 man
 

Estniska
kavalleriregementet

150 man
2 kompanier

Ingermanländska
adelsfanan

"ett litet antal"
2 ryttmästare förde befäl

Narvas garnison uppskattades av försvararna själva till mellan 1 800 och 1 900 man. Utöver de ovannämnda förbanden bestod denna styrka också av 400 beväpnade stadsbor. Kommendanten förfogade även över 300 bönder som hade sänts dit från Viborgs län för att som fortifikationsarbetare rusta upp fästningen.

Det Ingermanländska garnisonsregementet var ursprungligen ett skånskt regemente och vid generalmönstringen i juni 1699 tjänstgjorde fortfarande 216 skåningar vid regementet. Huvuddelen utgjordes dock av 592 finnar och 416 ingermanländare. Utöver dessa fanns det 84 "svenskar", 74 livländare och 53 estländare samt några rikstyskar, kurländare, danskar och slutligen en person vardera från Norge, Preussen och Polen. Medelåldern var så hög som 36 år (troligen tillhörde skåningarna de mer åldersstigna soldaterna).

Notera att fyra bataljoner tillhörde ett sammansatt finskt regemente (933 man) som bestod av kontingenter från sex indelta finska regementen. Vilka kontingenter som ingick i vilka bataljoner är inte känt och då blir det förstås svårt att bedöma vilka uniformer som var vanligast i de olika bataljonerna. Jag har emellertid gjort gissningar baserade på bataljonschefernas regementstillhörighet. Gustaf Adolf Mellin var nybliven överste för Viborgs regemente, Ernst Lode var överstelöjtnant vid Björneborgs regemente och Patrik Sass var kapten vid Savolax regemente. Den fjärde bataljonschefens regementstillhörighet, major Otto Reinhold Berg, har jag dock inte kunnat fastställa eftersom han är inte medtagen i Adam Lewenhaupts förteckning över karolinska officerare. Jag har därför helt godtyckligt försett hans bataljon med Nylands uniformer för att på så sätt få alla finska färgkombinationer representerade av de fyra bataljonerna.

Vänstra (norra) flygelnEstniska adelsfanan och Estniska kavalleriregementet
(6 skvadroner sammanlagt)

 

Vänstra kolonnen

 


Karelska lantdragoner
(2 skvadroner)

Nylands tremänningskavalleri
(2 skvadroner)
(Vänstra kolonnen)

 

 

Kavalleri
736 man på 10 skvadroner

 

 

(Högra kolonnen)

Reservkavalleriet
1 650 man på 13 skvadroner

Livdragoner
(4 skvadroner)

Drabantkåren
(2 skvadroner)

Åbo & Björneborgs kavalleriregemente
(7 skvadroner)
Högra kolonnen 
 
Lodes regemente
(Tavastehus, Viborgs & Savolax tremänningar).
 


Dalregementet
(livbataljonen)
 
Vänstra infanterigruppen
516 man på 2 bataljoner

(en grenadjärpluton från Dalregementet i täten)


Finnar (Bergs bataljon)
 


Finnar (Lodes bataljon)
 


Finnar (Mellins bataljon)
 


Dalregementet
(andra bataljonen)
Högra infanterigruppen
2 375 man på 8 bataljoner

(två grenadjärplutoner i täten)
 


Finnar (Sass bataljon)

Västmanlands regemente (Feilitzens bataljon)

Närke-Värmlands regemente
(Focks bataljon)

Närke-Värmlands regemente
(Roos' bataljon)


Centern

Artilleri placerat på Hermansberget


334 man, 37 pjäser

Högra (södra) flygeln

Infanteri
2 998 man fördelade på 11 bataljoner
(en gardesgrenadjärpluton i täten)

 


Västmanlands regemente
(Kurcks bataljon)

Västmanlands regemente
(Wrangels bataljon)

Livgardet
 (Sparres bataljon)


Livgardet
(Ehrensteens bataljon)
 


Livgardets grenadjärbataljon


Åbo, Björneborgs & Nylands tremänningsregemente

Livgardets livbataljon
 

Hälsinge regemente
(andra bataljonen)

Hälsinge regementes livbataljon

Livgardet
(Posses bataljon)

Livgardet
(von Numers bataljon)

Kavalleri

1 928 man fördelade på 24 skvadroner
 
 
Karelska kavalleriregementet
(7 skvadroner)
 

Nylands kavalleriregemente
(9 skvadroner)

Livdragonerna
(4 skvadroner)
 
Vänstra kolonnen

Karelska lantdragoner
(2 skvadroner)

Nylands tremänningskavalleri
(2 skvadroner)
 
Högra kolonnen

Läs även om ryssarnas uniformer i slaget vid Narva.